Gå direkt till textinnehållet

PK och TU sågar pressetiskt krav för att få mediestöd

Publicistklubben och TU – Medier i Sverige sågar i sina remissvar till Myndigheten för press, radio och tv etikkravet i förslaget till nya föreskrifter rörande mediestöd. Det ”riskerar att undergräva trovärdigheten i det självreglerande pressetiska systemet”, anser PK.

I utkastet till Myndigheten för press, radio och tvs nya föreskrifter för mediestöd, som bygger på propositionen ”Journalistik i hela landet”, finns två nya former av teknikneutrala mediestöd, det som tidigare kallats presstöd. För att kunna ta del av mediestödet krävs bland annat att mediet ”följer god medieetisk sed”.

I föreskrifterna föreslås att etikprövningen av medier som söker stöd ska bygga på av ”mediebranschen allmänt vedertagna publicitetsregler och den praxis som utvecklas vid tillämpningen av dessa”. Den exakta utformningen av prövningen framgår inte, men både PK och TU drar slutsatsen att det är beslut i Pressens Opinionsnämnd (PON) som avses. Tidningar som fällts upprepade gånger på kort tid skulle med ett sådant system kunna nekas mediestöd.

PK anser att skrivningen är problematisk av flera skäl, bland annat eftersom PON inte utvecklar praxis, utan att varje fall bedöms på sina egna meriter. Det minskar därmed förutsägbarheten i mediestödet. Det allvarligaste problemet anser PK är att statlig prövning kopplas till ett frivilligt system.

”Denna sammanvävning riskerar att undergräva trovärdigheten i det självreglerande systemet. I sin förlängning när en myndighet ev häver presumtionen om god etik framstår det som att PO/PON står under överprövning av en myndighet”, skriver PK.

TU är inne på samma linje, och menar att ett nekat mediestöd med hänvisning till beslut i PON kan leda till ett ifrågasättande av PON. Ett överklagande av ett myndighetsbeslut skulle i praktiken bli ett överklagande av ett PON-beslut. ”Ytterst blir detta då en fråga för den statliga Mediestödsnämnden att bedöma, vilket är en olycklig sammanflätning av regelverken”, skriver TU.

Fler avsnitt
Fler videos