Gå direkt till textinnehållet

PK varnar för nytt lagförslag om återkallelse av sändningstillstånd för tv och radio

Publicistklubben avstyrker lagförslaget som skulle ge domstol möjlighet att återkalla sändningstillstånd för tv- och radiokanaler med hänsyn till Sveriges säkerhet. PK varnar för en ”smittoeffekt” som kan drabba tidningar.

I sitt remissvar till kulturdepartementet avstyrker Publicistklubben förslaget om en ny lag som skulle göra det möjligt för allmän domstol att efter talan från Justitiekanslern dra tillbaka sändningstillstånd för närradiokanaler, kommersiella radio- och tv-kanaler och text-tv om de bedriver sändningarna så att det uppstår en möjlig fara för Sveriges säkerhet.

I departementspromemorian ”Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet” står bland annat:

”Sändningar anses orsaka fara för Sveriges säkerhet om det dels är möjligt att sändningarna medför skada för Sveriges säkerhet, dels om det föreligger en viss sannolikhet för effekten i den meningen att det framstår som rimligt från objektiv synpunkt att förvänta denna som en följd av sändningarna.”

Den nya lagen, som inte omfattar public service-bolagen, är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2024.

Publicistklubben anser i sitt remissvar att rekvisiten i lagtexten är ”oprecisa och öppnar för vida tolkningar”:

”Bestämmelsen om ’fara för Sveriges säkerhet’ bör om den överhuvudtaget ska införas först beredas inom en parlamentarisk kommittén och införas i yttrandefrihetsgrundlagen”, skriver PK.

PK varnar också för en smittoeffekt som kan påverka andra medier:

”Det ligger i farans riktning när bestämmelsen vidgas att frågan kommer att ställas varför periodiska skrifter inte ska omfattas och deras utgivningsbevis kunna dras in. Flera periodiska skrifter bedriver idag beställ-tv på sina webbplatser”, skriver PK.

I första hand förordar PK att regeringen avvisar förslaget i sin helhet, i andra hand att det återremitteras för beredning inom en parlamentariskt sammansatt kommitté.

”Långtgående ingrepp i yttrandefriheten måste få ta tid och beredas med hjälp av ett konstitutionellt kunnigt sekretariat”, skriver PK i remissvaret.

PKs föredragande i remissvaret är yttrandefrihetsexperten Nils Funcke, som flera gånger kritiserat lagförslaget. I en intervju i Kulturnytt i P1 i september sade han att förslaget att ett sändningstillstånd ska kunna dras in för att det kan föreligga fara för rikets säkerhet ”borde vara fullständigt främmande för en rättsstat”. I en debattartikel i Svenska Dagbladet i oktober jämför han förslaget med Karl XIV Johans indragningsmakt på 1800-talet.

Fler avsnitt
Fler videos