Gå direkt till textinnehållet

70 procent tror att medieägarna har inflytande över innehållet i radio och TV

Allmänheten tror att externa gruppers inflytande över innehållet i svensk radio och TV har ökat de senaste åren. ”Det kan ha att göra med att mediernas roll har uppmärksammats mer”, säger Annika Bergström, universitetslektor på JMG i Göteborg.

Av rapporten ”Svenskarnas värdering av radio och TV 2017”, gjord av SOM-institutet, framgår att 70 procent av svenskarna tror att medieägarna har inflytande över innehållet i radio och TV, medan 39 procent tror att staten har inflytande över innehållet. Jämfört med 2013 tror allt fler svenskar att grupper utanför redaktionerna har inflytande över det redaktionella innehållet. Det skönjs dock en liten minskning mellan 2016 och 2017. Totalt har 10 812 personer besvarat enkäten.

När allmänheten har svarat på frågan om vilken grupp man anser har störst inflytande över innehållet i radio och TV har de flesta svarat journalister. Sammantaget gör runt 80 procent av de svarande den bedömningen.

Ungefär hälften av de svarande bedömer att annonsörerna, politikerna, näringslivet, intresseorganisationerna och staten har ett stort inflytande. Det är däremot en relativt liten andel, 20 procent, som gör bedömningen att allmänheten har stort inflytande över innehållet i svensk radio och TV.

Medieforskaren Annika Bergström (bilden) som är medförfattare till rapporten, misstänker att en del av förklaringen till att fler svenskar tror att externa grupper har inflytande över etermediernas innehåll, kan vara att mediernas roll har fått större uppmärksamhet de senaste åren.

– Undersökningen ger inte svar på de frågorna, utan det blir spekulationer från min sida. Men det är möjligt att den uppmärksamhet och de diskussioner som funnits runt medieutredningar, presstöd och mediernas roll i samhället, har lett till att fler har funderat kring medieinnehållet, säger Annika Bergström.

80 procent av svenskarna tror att journalister har inflytande över medieinnehållet i radio och TV. Det betyder att 20 procent tror att journalisterna, som gör innehållet, inte har inflytande över innehållet. Hur tänker dessa 20 procent?
– 80 procent är en hög siffra. Det är få områden där 80 procent är så samstämmiga om någonting. Återigen kan man bara spekulera kring hur de 20 procenten tänker, men det kan till exempel bero på vad man lägger i ordet ”inflytande”. Kanske föreställer man sig att journalisterna som gör inslagen i radio och TV inte har så stor autonomi. De får inte själva bestämma vad de ska rapportera om, det uppdraget kommer från en chef.

Men den chefen är ju också journalist?
– Ja, men så kanske det inte uppfattas av allmänheten.

70 procent tror att medieägarna har inflytande över innehållet, det är ju en anmärkningsvärd siffra med tanke på att nyhetsredaktioner ständigt hävdar sitt oberoende till ägarna. Vad tror du att det kan bero på?
– Det kan återigen handla om vad man menar med ordet inflytande. Det skulle vara intressant att veta hur redaktionerna själva skulle svara på den frågan.

Däremot är det ”bara” 39 procent som tror att staten har inflytande över innehållet. Betyder det att folk anser att ägarinflytandet över public service-bolagens innehåll är mindre än ägarinflytandet över kommersiella kanalers innehåll?
– Det finns ingen uppdelning på medieslagen i undersökningen, men det finns en äldre studie som pekar i den riktningen.

Ett intryck man kan få som insatt i mediebranschen är att allmänheten är ganska dåligt insatt i hur redaktioner och medier arbetar?
– Det finns en viss okunskap om medierna hos allmänheten, det vet vi. Det är till exempel många svenskar som inte tänker på dagstidningarna som kommersiella medier. Det är möjligt att resultaten i studien speglar att människor inte funderar så mycket kring de här frågorna, säger Annika Bergström.

Av rapporten framgår också att ju högre utbildning, desto mer inflytande anser man att olika grupper har. Äldre personer upplever att journalisterna och näringslivet har stort inflytande över innehållet medan yngre i stället uttrycker att staten och allmänheten inverkar mer på innehållet. Politiskt intresserade tillskriver samtliga undersökta grupper större inflytande än vad icke-politiskt intresserade gör – med undantag för gruppen allmänheten.

Personer som orienterar sig politiskt till vänster menar att annonsörerna och näringslivet har stort inflytande över innehållet i radio och TV medan personer som orienterar sig till höger i stället uttrycker ett stort inflytande från staten.

Fler avsnitt
Fler videos