FOTO: Tor Johnsson

Sexuella trakasserier på TT

5 december, 2017

TT Nyhetsbyråns har gjort en internutredning angående sexuella trakasserier på företaget. Den visar bland annat att flera kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier av en medarbetare.

TT tillsatte för en tid sedan en extern utredning om hur TT Nyhetsbyrån hanterat uppgifter om sexuella trakasserier inom företaget. Detta sedan flera tidigare medarbetare på TT, i samband med #metoo-kampanjen, vittnat om både trakasserier och bristande stöd från TTs sida.

Trakasserierna har bland annat bestått av ovälkommen beröring, grovt språkbruk samt sexuella inviter och anspelningar, skriver TT i ett pressmeddelande. Utredningen har genomförts av arbetsrättsjurist Maria Hagberg Forss, som har fått sina direktiv av TTs journalistklubb och huvudskyddsombud.

Händelserna ligger ett antal år tillbaka i tiden. Utredningen slår också fast att de åtgärder TT vidtagit inte varit tillräckliga och kritiserar flera formella fel i processerna.

”Det är bra att dessa fall nu genomlysts och det är tydligt att vi som arbetsgivare har mycket att lära av hur de har hanterats. Vi ber om ursäkt till de kvinnor som inte fått tillräckligt stöd och kommer att göra vårt yttersta för att, med lärdomarna från hur de här fallen har hanterats, bli bättre på att både förebygga och hantera liknande händelser”, säger TTs chefredaktör och VD Jonas Eriksson.

Ytterligare ett fall, som ligger ännu längre tillbaka i tiden, har av utredaren bedömts som sexuella trakasserier. Fallet rör samma medarbetare och är av liknande karaktär som de tidigare kända fallen, men har inte tidigare kommit till ledningens kännedom. Den händelsen kommer nu att hanteras.

En partsgemensam grupp, med representanter från klubb, huvudskyddsombud och ledning, har bildats och ska ta fram ett åtgärdspaket. Bland annat viks resurser åt utbildningar på alla nivåer i företaget. Arbetsmiljöansvaret ska förtydligas för alla chefsnivåer och en särskild visselblåsarfunktion införs.

”Det är en bra rapport som tydligt visar att företaget inte tagit kvinnornas upplevelser på allvar. Den är en bra utgångspunkt för vårt förebyggande arbetsmiljöarbete mot alla former av trakasserier och därmed göra TT till en ännu bättre arbetsplats”, säger SJF-klubbens ordförande Olle Lindström

Utredningens sammanfattande slutsatser:

*Arbetsgivaren borde mer formellt till ledningsnivå ha lyft och hanterat den information/de uppgifter som framfördes, för att där kunna fatta tydliga beslut samt säkerställa att information och direktiv nådde de chefer och medarbetare som skulle verkställa besluten.

*Ärendena borde ha dokumenterats ordentligt, i syfte att kunna fatta adekvata beslut om åtgärder, att kunna följa upp resultatet av de åtgärder som beslutats samt att kunna återkoppla ordentligt till berörda personer.

*Att uppgifter om sexuella trakasserier framkommit inom organisationen borde ha kommunicerats med de fackliga representanterna, skyddsombuden, i syfte att kunna samverka om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier.

*Ärendena borde också ha utretts noggrannare, genom varsamma samtal med inblandade personer och vittnen, i syfte att få ett så bra underlag som möjligt för att kunna fatta beslut om skäliga åtgärder.

*Den åtgärd som vidtogs – att inte inblandade personer ensamma skulle behöva resa tillsammans – var skälig men borde ha kommunicerats tydligare (se första punkten) till de chefer och medarbetare som skulle planera resorna.

*Det hade varit skäligt att arbetsgivaren vidtagit ytterligare åtgärder för att säkerställa att de utsatta kvinnorna inte skulle behöva arbeta tillsammans med den man som utsatt dem för ovälkommet uppträdande/sexuella trakasserier. Sådana åtgärder borde ha gällt även det dagliga arbetet på hemmaplan samt resor i närvaro av andra kollegor.

*Arbetsgivaren borde ha erbjudit bättre hjälp och stöd, återkopplat bättre till berörda personer och följt upp hur de beslutade åtgärderna fungerat, i syfte att kunna ta ställning till om det fanns ytterligare åtgärder som skäligen borde ha vidtagits.

*De s.k. disciplinära åtgärder som vidtogs mot den person vars uppträdande uppfattats ovälkommet och kränkande, var adekvata och lämpliga i den uppkomna situationen men hade vid noggrannare utredning kunnat vara mer ingripande.

*Rekommendationer för framtiden är att delegera arbetsmiljöarbetet tydligt och ändamålsenligt, att säkerställa att riktlinjer och rutiner är välkända och fungerar samt att i samverkan bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier/kränkande särbehandling bör integreras.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies