Gå direkt till textinnehållet

SJFs ordförande Håkan Carlson om JK-domen: Konkurrensen snedvrids

JKs ståndpunkt att det strider mot grundlagen att kräva att frilansar slutar med sin yrkesverksamhet om de vill få ersättning oroar Journalistförbundets ordförande Håkan Carlson. Han ser en risk för snedvridna konkurrensvillkor för frilansande SJF-medlemmar.

JKs ståndpunkt att det strider mot grundlagen att kräva att frilansar slutar med sin yrkesverksamhet om de vill få ersättning oroar Journalistförbundets ordförande Håkan Carlson. Han ser en risk för snedvridna konkurrensvillkor för frilansande SJF-medlemmar.

Carlson ser allvarligt på läget efter JKs utlåtande (se Journalisten nr 1/98) som diskuterades vid a-kassans styrelsemöte i förra veckan.

— De frilansar som har jobb får en ny grupp att konkurrera med, sådana som inte behöver ta ut samma arvoden som de. Det måste bli en besvärlig situation för de frilansar som tvingas försörja sig själva helt och hållet.

Annons Annons

Håkan Carlson anser att AMS nu borde se över reglerna.

Han ställer sig frågande till JKs resonemang om att Journalisternas a-kassa är speciell därför att journalister bedriver en grundlagsskyddad verksamhet.

— Tryckfrihetsförordningen ska ju gälla för alla medborgare.

A-kassereglerna ändras av AMS av och till. När Gunnar Hagtorns fall startade gällde andra regler. Frågan är om JKs slutsatser är tillämpliga även på dagens regler.

Håkan Carlson understryker att a-kassan är ålagd att ägna sig åt myndighetsutövning. Det innebär att kassan måste rätta sig efter de tillämpningsdirektiv som AMS ger.

— Om vi trixar med reglerna riskerar vi att få betala stora skadestånd.

Carlson tycker att det är svårt att begripa varför JK avlämnar ett sådant utlåtande.

— Vi har gått igenom problemen men vi vet inte hur de ska lösas. Därför ber vi AMS att reda ut saken och tala om för oss hur vi ska tillämpa reglerna. Vi måste få klart för oss vilka anvisningar som ska gälla. Är det JKs eller AMS?

Birgitta Granberg, sektionschef på juridik- och ombudssektionen på AMS försäkringsenhet, är förvånad över det avsnitt i JKs utlåtande som tar upp yttrandefrihetsaspekter.

— Av utlåtandet får man intrycket att JK menar att a-kassan inte ens kan kräva att en frilans tillfälligt ska upphöra med verksamheten för att få rätt till ersättning.

Birgitta Granbergs uppfattning är emellertid att det inte kan strida mot lagen om en frilans frivilligt skriver under på att han avser att upphöra med sin verksamhet.

— Är en frilans arbetslös och begär ersättning så måste han ha gjort bedömningen att han inte tänker ägna sig åt journalistik yrkesmässigt. Kan han inte ens ställa upp på det borde a-kassan kunna säga nej till ersättning. Men det är möjligt att saken måste prövas i domstol.

Granberg framhåller att myndigheter har att efter bästa förmåga tolka lagen. Blir det en tvist om tolkningen får domstol avgöra vilken tolkning som ska gälla.

Om a-kassan anser att JKs utlåtande innebär ett absolut hinder mot att tillämpa a-kasselagens paragraf kan den vända sig till arbetsmarknadsdepartementet och justitiedepartementet och be om vägledning. Men det är ovanligt.

På AMS har man ännu inte bestämt sig för om man ska agera på grund av JKs utlåtande. Det troliga är att man avstår från att göra det på annat sätt än att man som tillsynsmyndighet kommer att diskutera fallet med a-kassan.

A-kasselagen har ändrats så att den nu ger ökad möjlighet för företagare att i vissa fall få a-kasseersättning. Men Birgitta Granberg kan inte se att den lagändringen har någon relevans för de principiella synpunkter på yttrandefriheten som JK framfört.

Fler avsnitt
Fler videos