Gå direkt till textinnehållet

Skiljenämnd slog fast: Rätt byta texter och bilder inom VLT-koncernen

Vestmanlands Läns Tidning får rätt att utbyta text- och bildmaterial med de tidningar som ingår i VLT-koncernens bolag Ingress Media.

Vestmanlands Läns Tidning får rätt att utbyta text- och bildmaterial med de tidningar som ingår i VLT-koncernens bolag Ingress Media.

Frågan har avgjorts av en särskild nämnd, tillsatt av Journalistförbundet och Tidningsutgivarna (TU).

Tvisten har pågått under flera år, med både lokala och centrala förhandlingar mellan parterna utan att någon överenskommelse har kunnat träffas. I kollektivavtalet står att om man inte kan komma överens ska frågan avgöras av en särskild nämnd om någon av parterna så begär. Det gjorde TU och i början av februari hölls huvudförhandling (Journalisten 3/98).

Tvisten handlar om att Vestmanlands Läns Tidning och Ingress Media fritt och stadigvarande vill utbyta material. I Ingress Media, som är koncernbolaget VLT ABs dotterbolag, ingår fem lokaltidningar. Det är femdagarstidningen Bärgslagsbladet med avläggaren Arboga Tidning samt tredagarstidningarna Sala Allehanda, Fagersta-Posten och Avesta Tidning.

TUs och företagens skäl till att vilja ha utbytet är bland annat att stärka de mindre tidningarna inom Ingress Media som brottas med dålig ekonomi. Ingress Medias tidningar vill ha tillgång till VLTs bevakning från övergripande myndigheter, exempelvis länsstyrelse, landsting och arbetsmarknadsmyndigheter.

VLT, som tidigare lagt ner alla utom en lokalredaktion, vill förstärka rapporteringen av händelser i länet genom att utnyttja de mindre tidningarnas material. Varje tidning ska ha rätt att självständigt bearbeta och anpassa materialet.

Journalistförbundet tycker inte att företagen har några vägande skäl för ett stadigvarande utbyte. Det har till exempel inte gjorts någon konkret analys av hur utbytet skulle kunna vända resultatutvecklingen i Ingress Media. Redan i dag sker ett utbyte av material mellan Ingress Medias tidningar, något som fungerat bra, hävdar SJF.

Journalistförbundet anser också att om man ska gå med på ett utbyte måste man komma överens om vilka villkor som ska gälla för exempelvis frågor om avtalstid, uppsägningsregler, ersättning och särskilda begränsningar i utgivningsrätten.

SJF ser ett hot mot mångfalden inom pressen. Om det material som en lokaltidning tagit fram även publiceras i länstidningen innebär det ett hot mot lokaltidningen, särskilt om det gäller en tidning som inte utkommer varje dag.

SJF påpekar att VLT kan börja betrakta de mindre tidningarna som lokalredaktioner. Effekten skulle kunna bli att de konkurrerades ut.

Ett stadigvarande utbyte omintetgör även medarbetarnas möjligheter att upprätthålla det upphovsrättsliga skydd de har rätt till, menar SJF. Särskilt om tidningarna får bearbeta och anpassa materialet som de vill.

Men Journalistförbundets farhågor fick inte mycket gehör. Skiljenämnden fann att Tidningsutgivarna lyckats visa att det finns ett ekonomiskt behov av utbytet mellan tidningarna.

Nämnden anser att utbyte av material mellan tidningar alltid i någon mån kan utgöra ett hot mot mångfalden, men att det också kan bidra till att en tidning kan undgå nedläggning eller riskera minskad utgivningsfrekvens.

Frågan om mångfald är svårbedömd, men i det här fallet talar ingenting för vare sig den ena eller andra ståndpunkten, menar nämnden som också påpekar att journalisterna har kvar sin ideella upphovsrätt.

Fotnot: I den särskilda nämnden utsåg SJF professor Stig Hadenius till skiljeman, TU utsåg förre justitiekanslern Ingvar Gullnäs och justitierådet Jan Ljungar var gemensam skiljeman och ordförande.

Fler avsnitt
Fler videos