Gå direkt till textinnehållet

Kongressen 2005: Hälften åtgärdat i halvtid

Vid Journalistförbundets kongress 2005 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att jobba med 86 frågor fram till nästa kongress 2008. Vid halvtid har förbundsstyrelsen åtgärdat eller arbetar med ungefär hälften.

Vid Journalistförbundets kongress 2005 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att jobba med 86 frågor fram till nästa kongress 2008. Vid halvtid har förbundsstyrelsen åtgärdat eller arbetar med ungefär hälften.

Förbundsstyrelsen fick 86 uppdrag av kongressen att arbeta med fram till nästa kongress. I halvlek har kansliet åtgärdat eller börjat arbeta med 29, sex är slutbehandlade och sex anser styrelsen inte fordrar någon åtgärd.

En av de större frågorna vid kongressen 2005 var Journalistförbundets ekonomi. Totalt hade den löpande verksamheten gått back med ungefär 21 miljoner under perioden 2002-2004.

Annons Annons

För att få ordning på ekonomin krävde kongressen att förbundet ska visa upp ett nollresultat från och med 2006. Om inte detta kan uppnås får nästa kongress ta ställning till vilka åtgärder som måste göras.

År 2006 har förbundet budgeterat ett överskott på 1,8 miljoner kronor.

Många kongressdeltagare var oroliga för att antalet medlemmar i förbundet minskar. I en motion föreslogs att det satsas mer pengar på medlemsvärvning och för att behålla medlemmar.

Journalistförbundet har efter kongressen gjort en undersökning om hur stor procent av journalisterna som är medlemmar i förbundet på de redaktioner som har journalistklubbar. Det visar sig att runt 90 procent av de anställda är medlemmar. Inom dagstidningsområdet ligger organisationsgraden på 95 procent. Ungefär 85 procent av arbetsledarna, mellanchefer, är medlemmar och närmare 80 procent av vikarierna.

bryt

Under våren har förbundet haft en kampanj som riktat in sig på de lokala klubbarna. Kampanjen syns också på webben.

– Det är på klubbnivå som rekryteringen av nya medlemmar främst måste ske och det är där man kan förklara nyttan av medlemskap, säger Lotta Tillström, informationsombudsman på Journalistförbundet.

Nästa steg blir att komma i kontakt med små redaktioner som inte har en journalistklubb och med frilansar. Förbundet planerar ett samarbete med Frilans riks.

Det dåliga valdeltagandet till kongressen ledde till flera motioner och en livlig debatt på kongressen om hur man ska öka det fackliga engagemanget och stärka den interna demokratin.

Endast 825 medlemmar av 14 600 röstberättigade valde att rösta på förbundets hemsida. Dag Bremberg, journalist på Siftidningen, föreslog att det skulle tillsättas en arbetsgrupp som öppet redovisar sina konkreta förslag i god tid före nästa kongress. Arbetsgruppen är sedan ett halvår tillbaka tillsatt och har haft flera möten.

bryt

Löneskillnaden mellan stad och landsort är ett återkommande ämne vid varje kongress. Fler deltagare ville ha en bättre och mer användbar lönestatistik än dagens. Förbundet arbetar med att göra lönestatistiken sökbar för medlemmarna via förbundets webb.

Lönestatistiken görs i samarbete med Tidningsutgivarna och tidskriftföretagens arbetsgivarorganisation, MIA tidskrifter.

– Jag bedömer det svårt att ställa samman statistik utan ett samarbete med arbetsgivaren. Att få fram relevant statistik är ett omfattande arbete, säger Ragnar Forsén, ombudsman på Journalistförbundet.

På grund av problem med underlaget har ingen rapport från 2004 års och 2005 års mätning kunnat redovisas.

Journalistförbundet arbetar för att det ska upprättas ett statistikavtal med MIA etermedia och SRAO, public service-företagens arbetsgivare.

bryt

Förbundsstyrelsen fick också i uppdrag av kongressen att mer aktivt bevaka utbildningsfrågor och initiera dialog med de skolor som utbildar journalister. Förbundet har bland annat uppvaktat Högskoleverket och påpekat överflödet av journalistutbildningar.

– Resultatet syns bland annat i Högskoleverkets rapport om utbildning och arbetsmarknad. Verket drar slutsatsen att det utbildas alldeles för många journalister och att antalet platser på journalistutbildningarna bör minskas eftersom det råder hög arbetslöshet, säger Justus Bennet, ombudsman på Journalistförbundet med ansvar för etik- och utbildningsfrågor.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos