Gå direkt till textinnehållet

Domstol tvingar polisen att bryta källskyddet – för att lämna ut allmän handling

En grundlagshärva kring beslag av en journalists datorer och mobiltelefon har tvingat kammarrätten i Stockholm att väga offentlighetsprincipen mot meddelarfriheten. Domen innebär att källskyddet hotas av offentlighetsprincipen, och nu föreslås en grundlagsändring. 

Journalisten har i flera artiklar berättat om den juridiskt komplicerade härvan efter att en redaktionsmedarbetare på Samhällsmagasinet Avsnitt delgavs misstanke om olaga förföljelse i december förra året.

I samband med hämtning till förhör togs journalistens mobiltelefon och dator i beslag av polisen. Samhällsmagasinet Avsnitt krävde att beslaget skulle hävas med hänvisning till källskyddet.

Efter flera juridiska prövningar beslutade hovrätten för övre Norrland att polisen fick behålla spegelkopior av datorerna och mobiltelefonen, men med restriktioner för hur de får genomsökas. Bara fotografier av målsäganden tagna en särskild månad, samt platstaggsuppgifter och internethistorik fick eftersökas. Dessutom skulle reportern och dennes offentlige försvarare ha rätt att närvara när utrustningen gicks igenom av utredarna.

Samhällsmagasinet Avsnitts ansvariga utgivare Martin Tunström välkomnade beslutet som ”en seger för källskyddet”.

Därmed kunde grundlagsprövningarna kring journalistens utrustning ha varit all, men i januari i år inträffade något som ställde allt på ända: en tredje part begärde ut innehållet på datorerna och mobiltelefonen som allmän handling från polisen.

Polisen avslog begäran med hänvisning till sekretessen och hovrättens beslut. Polismyndigheten menade att eftersom hovrätten förbjudit polisen att gå igenom hela innehållet i datorerna och mobiltelefonen kan polisen inte sekretesspröva innehållet, och kan därför inte heller lämna ut handlingarna.

Personen överklagade till kammarrätten i Stockholm, som nu gett honom rätt. Kammarrätten menar att offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen trumfar källskyddet i samma grundlag, och skriver i domen:

”Enligt kammarrätten kan hovrättens beslut, som har fattats utifrån bestämmelser i rättegångsbalken, inte undanta myndigheten från dess skyldigheter enligt tryckfrihetsförordningen. Eftersom Polismyndigheten inte har tagit del av de begärda handlingarna anser kammarrätten att myndigheten inte har gjort en sådan noggrann sekretessprövning som krävs enligt tryckfrihetsförordningen. Det ankommer i första hand på Polismyndigheten att göra denna prövning. Det överklagade beslutet ska därför upphävas och målet visas åter till Polismyndigheten för ny prövning.”

Polisen tvingas alltså att göra en sekretessprövning av alla filer som finns i spegelkopiorna, även de filer som omfattas av beslagsförbudet. Kammarrättens beslut kan inte överklagas.

Samhällsmagasinet Avsnitt menar i en analys att Polismyndighetens kommande handläggning kan leda till att uppgifter som omfattas av källskydd röjs för myndigheten:

”Det är uppenbart att en sådan tillämpning av regelverket urholkar källskyddet och alltså hotar meddelarfriheten. Meddelarfriheten är ett väsentligt intresse för det svenska stats- och styrelseskicket. Regeringen borde överväga att föreslå riksdagen beslut om absolut sekretess för innehållet i beslagtagna handlingar och spegelkopior, i vart fall i sådana fall där grundlagens skydd för massmedias källor annars kan omintetgöras”, skriver Samhällsmagasinet Avsnitt.

Fler videos
Fler avsnitt