Gå direkt till textinnehållet

Beröm och kritik i stor enkät om SJF

Journalistförbundet får delvis underkänt i en undersökning om medlemmarnas attityder till och uppfattningar om SJF.Bäst klarar sig olycksfallsförsäkringen och Journalisten.

Journalistförbundet får delvis underkänt i en undersökning om medlemmarnas attityder till och uppfattningar om SJF.

Bäst klarar sig olycksfallsförsäkringen och Journalisten.

Undersökningen har utförts av konsultföretaget Action Learning Partners på uppdrag av SJFs Framtidsgrupp. En del bygger på enkätsvar från vanliga SJF-medlemmar, en andra del på svar från klubbordförande. Deltagarna har bedömt förbundet utifrån en skala från noll (krisartat läge/mycket allvarliga problem) till fem (världsklass).

Sämst betyg får mätområdet ”medlemsavgiften och nyttan” (1,44 av medlemmarna och 1,4 av ordförandena). Konsulterna råder SJF att se resultatet som en allvarlig signal från medlemmarna.

Låga betyg får också mätområdena ”relationer och attityder till förbundsstyrelsen” (1,8 av medlemmarna). Här är siffran för de förtroendevalda något högre (2,74).

Även ”attityder till medlemmarna” (medlemmarna 2,06, ordförandena 2,3) får låga värden, liksom ”uppfattning om förbundet” (2,38 respektive 2,72).

Det sistnämnda resultatet bör, enligt utredarna, tas på stort allvar av SJF, särskilt mot bakgrund av det låga betyget för ”medlemsavgiften och nyttan”.

Medlemmarna ger däremot godkänt för ”olycksfallsförsäkring” (3,77) och tidningen Journalisten (3,15).

Jämfört med övriga medlemmar är cheferna överlag mer kritiska mot förbundet.

Värt att notera är att vanliga medlemmar och klubbordförandena rangordnar SJFs fem viktigaste frågor på samma sätt:

  • Lönefrågor
  • Stress, underbemanning, psykosocial arbetsmiljö
  • Anställningstrygghet
  • Journalistisk kvalitet
  • Yrkesetik

Två tredjedelar av de svarande uppger att de har en fungerande journalistklubb som företräder dem. En tredjedel hade fått hjälp av klubben under det senaste året. Nästan varannan medlem hade någon gång under året varit på klubbmöte.

Deltagarna i enkäten svarar också på några öppna frågor (utan angivna svarsalternativ).

Av svaren framgår att de vanligaste skälen för folk att vara med i SJF är trygghet, a-kassa, presskort, solidaritet (ideologiska skäl) och Journalisten.

De frågor som flest medlemmar vill att förbundet ska prioritera de närmaste åren är löner, frilansarnas villkor/vikariernas situation, psykosocial arbetsmiljö/stress och anställningstrygghet.

Svarsprofilen för medlemmarna och de förtroendevalda liknar i stort varandra.

Klubbordförandena ger SJF bra betyg i mätområdet ”stöd från förbundet” (3,5). Ordförandenas värdering av förbundets utbildningar ger vad konsulterna kallar ”ett rent toppresultat” (3,98).

Lasse Andersson, ordförande i Framtidsgruppen, tycker att undersökningens resultat är ungefär vad han väntat sig.

– Rapporten innehåller en bra blandning av beröm och kritik.

Han tror inte att andra fackförbund skulle få bättre resultat i en motsvarande undersökning.

Han är försiktig med att dra slutsatser utifrån rapporten, men konstaterar att förbundet har varit dåligt på att informera om medlemsavgift och nytta. Folk är inte riktigt medvetna om vad som ingår i medlemsnyttan, till exempel olycksförsäkringen som medlemmarna ger högt betyg.

Det finns motsägelsfulla och svårförklarliga inslag i utredningen, som att medan olycksfallsförsäkringen rankas högst så värderas försäkringsfrågor i största allmänhet lägre.

– Medlemskap i förbundet är inte bara en fråga om pengar utan om att ha en gemensam plattform att agera utifrån för att påverka egna och andras förhållanden.

Vilka åtgärder behövs?

– Vi har redan börjat förbättra flexibiliteten på kansliet. SJF har bland annat startat grupper som jobbar med frilans-och vikariefrågor.

Servicenivån måste bli bättre, tycker han.

– Det är väl känt att vi haft problem med medlemsregistret och vi har en bit kvar innan det blir riktigt bra, säger han. Men a-kassan fungerar bättre nu.

Avsikten är att mätningarna ska upprepas så att man i framtiden ska kunna utläsa tendenser och stämma av hur man lyckats med att utföra medlemmarnas uppdrag.

– Det blir ett bra instrument för förändringar, säger Lasse Andersson. Jag tror att det blir en skärpning, både bland tjänstemän och politiker.

Fler avsnitt
Fler videos