Gå direkt till textinnehållet

SJF vill ha in frilanskostnader i mediestödet

Även kostnader för att anlita frilansjournalister bör kunna ligga till grund för statligt mediestöd, anser Journalistförbundet i sitt yttrande om utredningen ”Ett hållbart mediestöd för hela landet”.

Journalistförbundet har länge velat ha en koppling mellan redaktionella kostnader och mediestöd, vilket är den grundkonstruktion som föreslås i Svegforsutredningen.

– Det är verkligen välkommet att förslaget är utformat så. Det är också positivt att stödet fördelas utifrån behov, är teknikneutralt och att det finns ett övergångsstöd, säger ordförande Ulrika Hyllert.

Men även kostnader för frilansjournalister borde vara stödberättigade anser förbundet, vilket utredningen inte föreslår.

Annons Annons

– Det är viktigt att medier kan fortsätta anlita frilansar, för en mångfald av röster och infallsvinklar. Där tycker vi att utredningen gjort ett misstag i att inte ta med det. Annars blir det också en styrning av hur man vill driva det redaktionella arbetet. Vi förväntar oss att det här kommer att justeras, säger ordförande Ulrika Hyllert till Journalisten.

Förbundet har i sitt remissyttrande flera andra invändningar mot mediestödsutredningens förslag:

Man ser en risk för att vissa rikstäckande medier inte får tillräckligt med mediestöd, vilket riskerar att drabba mediemångfalden negativt.

– Vi vill att lagstiftaren ska tydliggöra hur prioriteringen ska se ut, säger Ulrika Hyllert.

Journalistförbundet är också kritiskt till kvalitativa bedömningar av medieinnehåll eftersom det öppnar för godtyckliga bedömningar på myndighetsnivå. I den mån kvalitet ska användas som ett villkor för mediestöd måste det tydligt definieras vad som avses med ”nyhetsförmedling av hög kvalitet”, skriver förbundet i sitt remissvar.

Även det demokrativillkor som utredningen föreslår bör strykas, anser förbundet. Även skrivningen om ”nyhetsförmedling av betydelse för demokratin” bör strykas, och i andra hand förtydligas, anser förbundet.

Journalistförbundet välkomnar förslaget att mediestödsnämndens sammansättning ska regleras i lagen om mediestöd och att det där ska slås fast att riksdagsledamäter, statsråd och anställda i riksdagen eller Regeringskansliet inte få vara ledamot eller ersättare i mediestödsnämnden, inte heller kommunala heltidspolitiker.

Men Journalistförbundet vill samtidigt se över reglerna om sammansättningen av Granskningsnämnden och förvaltningsstiftelsens styrelse, i syfte att stärka oberoendet ytterligare.

Idag kan en riksdagsledamot gå direkt från riksdagen till något av ovan nämnda organ. Enligt Journalistförbundet bör det övervägas att införa en karenstid för såväl riksdagsledamöter som statsråd och anställda i riksdag och regering.

Fler avsnitt
Fler videos