Gå direkt till textinnehållet

Förbundet har tappat var femte medlem

På tio år har Journalistförbundet tappat var femte yrkesaktiv medlem. Samtidigt har 45-59-åringarna blivit fler än 30-44-åringarna. ”Det är en oroande utveckling om talangerna i samhället väljer andra branscher”, säger Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling. 

Mellan augusti 2008 och augusti 2018 minskade antalet yrkesaktiva medlemmar i Journalistförbundet med 2 841 personer eller 19,5 procent.
Antalet anställda yrkesaktiva medlemmar är nu under 10 000, visar Journalistens genomgång, från att 2008 ha varit runt 13 000. Under samma period har antalet frilansmedlemmar stått nästan stilla, vilket innebär att frilansarnas andel i förbundet ökat från 11,8 procent av de yrkesaktiva medlemmarna till 14,5 procent. Frilansmedlemmarna är totalt 1 688.
Antalet direktanslutna medlemmar – redaktionella chefer – har ökat med 50 personer eller 43 procent, till dagens 165.

Jonas Nordling kommenterar det stora medlemstappet med att förbundet under samma tid haft ett stadigt inflöde av nya medlemmar, men att det inte kunnat väga upp ”en bransch som imploderar”: 
– Antalet redaktionella tjänster som försvunnit är i samma storleksordning som förbundets nettotapp. Vår bedömning är dock att organisationsgraden bland anställda journalister endast minskat marginellt. Vi har också fortsatt kollegor som går från fast anställning till frilansverksamhet. Och bland frilansar är det en betydligt lägre organisationsgrad, det gäller alla branscher, menar Nordling.

Vari ligger den största utmaningen i medlems­tappet för förbundet?

– De relativt långsamma, men ständigt pågående neddragningarna på redaktionerna, leder inte till mindre att göra för de anställda på kansliet och de lokalt förtroendevalda. Arbetsbördan går snarare upp, trots färre medlemmar. Och i kombination med krympande medlemsintäkter gör det att vi ständigt måste se över våra resurser och prioritera bort vissa uppgifter för förbundet. Men så länge vi upprätthåller en stabil organisationsgrad kommer vi att vara en stark kraft som kan företräda medlemmarna på ett bra sätt. Det är kärnan i vår verksamhet tillsammans med yrkesfrågorna. Förhoppningsvis når branschen snart också en ny normalnivå som vi kan förhålla oss till.

Vilken läxa har ni att göra?

– Det vi centralt behöver bli bättre på är att mer systematiskt stärka de lokala förtroendevalda i deras rekryteringsarbete. Inte minst på de nya arbetsplatser som uppstår i mediebranschen. Vi behöver också fortsätta utveckla vårt erbjudande riktat till frilansar, och se till att få betydligt fler journaliststudenter att gå med i förbundet. Där kommer troligtvis den sänkta avgiften för studerandemedlemmar att hjälpa oss.

En åldersmässig förskjutning har skett bland de yrkesaktiva medlemmarna det senaste decenniet. 2018 är 45-59-åringarna den största gruppen i förbundet, medan 30-44-åringarna var flest 2008. Den förra åldersgruppen har ökat sin andel med drygt fem procentenheter, medan den senare minskat med ungefär lika mycket. 
– Vi har inte analyserat detta, men en gissning är att antalet unga som väljer mediebranschen har blivit färre i takt med den alltmer ovissa framtiden. Det är dock en oroande utveckling, framför allt om talangerna i samhället väljer andra branscher, menar Jonas Nordling. 
De som är fortsatt yrkesaktiva efter 65 års ålder har femfaldigats från 2008. Nu utgör de drygt tre procent av de yrkesaktiva medlemmarna. Pensionärerna har å sin sida blivit 37 procent fler jämfört med 2008. I augusti 2018 hade Journalistförbundet 2 780 seniormedlemmar.
Senaste gången SCB tog fram den svenska yrkesstatistiken fanns det 11 100 anställda journalister i Sverige. Siffran avser 2016, då Journalistförbundet hade 12 491 yrkesaktiva medlemmar, inklusive egenföretagare (vilket inte finns med i SCBs siffra).
 

Fakta/Journalistförbundets medlemsantal
Jämförelserna vad gäller ålder är gjorda med mars som jämförelsemånad, år 2008 och 2018, eftersom 
åldersindelning inte finns i senare statistik. Övriga uppgifter gäller augusti 2008 och 2018.

Tappet 
31 augusti 2008 hade förbundet totalt 17 127 medlemmar. 31 augusti 2018 var de 15 007.

Könsbalansen
År 2011 blev kvinnorna fler än männen i förbundet. I augusti 2018 var de kvinnliga medlemmarna 327 fler än männen. Bara bland seniorerna finns ett manligt överskott (510 fler män).

Totalt antal yrkesaktiva medlemmar mars 2018:
11 799

Ålderskurvan
Den 31 mars i år såg ålderskurvan för de 10 081 yrkesaktiva anställda medlemmarna ut så här: (exkl. frilansar.)

18-29 år: 8 % (797 personer)

30-44 år: 38 % (3 831 personer)

45-59 år: 40,7 % (4 109 personer)

60-64 år: 10 % (1 010 personer)

65 + år: 3,3 % (334 personer)

 

Fler avsnitt
Fler videos