Gå direkt till textinnehållet

Avtal med elva tjänstemän Pensioner kostar SJF miljoner

Elva av SJFs höga tjänstemän har förmånliga pensionsavtal, som tidigare varit okända i bredare kretsar.SJF har fått problem, tillräckligt med pengar har inte avsatts. Över två miljoner kronor måste tas ur driftsbudgeten för att klara åtagandet. Totalt kostar dessa pensionsavtal förbundet åtskilliga miljoner.

Elva av SJFs höga tjänstemän har förmånliga pensionsavtal, som tidigare varit okända i bredare kretsar.

SJF har fått problem, tillräckligt med pengar har inte avsatts. Över två miljoner kronor måste tas ur driftsbudgeten för att klara åtagandet. Totalt kostar dessa pensionsavtal förbundet åtskilliga miljoner.

Det här är bakgrunden: Elva av SJFs chefer och ombudsmän har ett pensionsavtal som ger dem rätt att gå i pension vid 60 års ålder. För åtta av dem finns en principöverenskommelse med HTF-klubben om ett avtal som ger tjänstemännen 75 eller 78 procent av lönen under fem år, fram tills de fyller 65 år. Den högre procentsatsen gäller dem som inte har övertidsersättning inbakad i lönen. Lönerna som pensionerna beräknas utifrån pendlar från strax under 30 000 till över 40 000 kronor i månaden.

Annons Annons

Avtalen berör förre förhandlingschefen Lars E Rabenius, ombudsmännen Christer Arvsten och Bengt Mattsson, som redan gått i avtalspension.

Det gäller också sektionschefen Magnus Lindström, ombudsmännen Leif Palo och Gösta Eklund samt ekonomichefen Gun Dandenell. I viss mån berörs också sektionschefen Sören Gozzi, men i hans fall gäller andra omständigheter eftersom han hade med sig en pensionsförsäkring när han anställdes.

För nuvarande förhandlingschefen Jeanette Janson och ombudsmännen Ingrid Nordh-Waldemarsson samt Anita Wahlberg är pensionsfrågan ännu inte helt löst eftersom de tre omfattas av de nya pensionsreglerna.

– Det är komplicerat eftersom det är svårt att sia om hur de nya reglerna kommer att slå, säger HTF-klubbens ordförande Anita Vahlberg. Jag har förståelse för att SJF vill skriva ett avtal för att kunna förutse kostnaderna men samtidigt måste vi som är berörda veta att det inte blir rena lotteriet för oss.

Pensionsuppgörelsen gjordes på 80-talet men det blev aldrig klart hur pensionsförmånen skulle regleras. Inte heller har tillräckligt med pengar betalats in för att täcka de kostnader som uppstår när tjänstemännen går i avtalspension, vilket fått Journalistförbundets ordförande Håkan Carlson att rasa:

– Det är förskräckligt dåligt skött, säger han. Pengar borde ha avsatts under 15-20 år för att täcka kostnaderna. Nu får vi lösa detta efter hand genom att ta medel från driften.

Christer Arvsten, som var HTF-klubbens ordförande då principöverenskommelsen tecknades med förbundsledningen, håller med om att detta skötts illa under årens lopp.

– Vi upptäckte under förhandlingarna för en av de berörda att SJF under årens lopp betalat in för lite pengar för att det skulle räcka till en anständig pension. Vår fackliga utgångspunkt var att förhandla fram samma nivåer som förbundet kräver för sina medlemmar.

Christer Arvsten är kritisk till att dåvarande förbundsledning inte valde att teckna pensionsförsäkringar för dem som fick del av förmånen.

Vad pensionsförmånerna kostar förbundet sammanlagt är oklart. En del av kostnaden har betalats in under många år. Att det rör sig om åtskilliga miljoner är sannolikt, eller som Ninni Dickson uttrycker det: Det blir skitdyrt.

Hon är ledamot i förbundsstyrelsen och den som förhandlat med HTF-klubben. Bara det tillägg som Journalistförbundet fått ta, och kommer att få ta, ur driften de närmaste åren för de åtta som omfattas uppgår till över två miljoner kronor, säger hon efter att ha gjort en snabb och grov uppskattning.

Enligt Ninni Dickson går det inte att ta fram en korrekt siffra för den totala kostnaden. Det beror bland annat på att det inte finns någon slutlön att räkna på förrän den dag någon ska gå i avtalspension.

– Man måste också ta med i beräkningen att tjänstemännens löneläge kan ha blivit högre om de inte haft den här förmånen. Det hade också kostat förbundet pengar.

Pensionsavtalen har ingen framskjuten plats i förbundets årsredovisningar. Vid revisorernas senaste sammanträde fick SJF påpekande om hur pensionsåtagandena redovisas i bokföringen. Revisorerna poängterade vikten av att de pensionsåtaganden som förbundet har måste avspeglas i balansräkningen. Alla åtaganden bör på något sätt framgå i årsredovisningen. Det är också något som förbundsledningen sagt att den ska se över och åtgärda.

– Vi kommer att ta upp avtalspensionerna till diskussion på ett sammanträde före kongressen i höst, säger revisorn Charlie Nilsson.

Sedan förbundsledningen i mitten på 90-talet upptäckt bristerna i hur pensionsuppgörelserna skötts har förmånen att gå vid 60 år tagits bort för dem som nyanställts.

– Sådana här avtal är otidsenliga och det blir för dyrt för förbundet, säger Håkan Carlson. Vi vill ha en pensionsålder som är 65 år för alla anställda.

Han vill inte kalla förmånen för någon fallskärm.

– Det är så här det har sett ut, och ser ut, i fackföreningsvärlden. Journalistförbundet är snarare speciellt som valt att ta bort en sådan här förmån.

Fler avsnitt
Fler videos