Gå direkt till textinnehållet

Vikariefrågorna i fokus på kongressen

Vikarievalsen, medlemsavgifterna och arbetsmiljön. Det är några av de ämnen som förekommer i motionerna till Journalistförbundets kongress den 23-25 oktober. Här är hela listan.

Vikarievalsen, medlemsavgifterna och arbetsmiljön. Det är några av de ämnen som förekommer i motionerna till Journalistförbundets kongress den 23-25 oktober. Här är hela listan.

Totalt har det inkommit 55 motioner till kongressen, som hålls på PTK-skolan på Djurönäset utanför Stockholm. Här är en kort sammanfattning av samtliga motioner:

bryt

115 medlemmar, varav många visstidsanställda, har undertecknat en motion med krav på att att förbundet ska utse/tillsätta en vikarieombudsman, som uteslutande arbetar med vikariers, projektanställdas och andra visstidsanställdas situation, samt att förbundet centralt tydliggör för klubbarna att de visstidsanställdas situation ska högprioriteras, med målet att så många som möjligt ska få en tillsvidareanställning.

Journalistklubben vid Sveriges Television anser att förbundsstyrelsen ska få i uppdrag att verka för en skärpning av lagen om anställningstrygghet, LAS, så att vikariegränsen halveras från tolv månader till sex, samt att arbetsgivaren i lag ska bli skyldig att sakligt redogöra för skälen till att en visstidsanställd inte får fortsatt anställning trots att behov föreligger. Denna del av LAS bör heller inte kunna förändras genom kollektiva eller individuella avtal.

bryt

Även OJ-distriktet, Göteborgs-Postens journalistklubb, Södra distriktet, Sektionen på SR Sjuhärad och journalistklubben vid Sveriges Radio har motioner i vikariefråga.

OJ-distriktet anser att frågan bör drivas inom TCO, GP-klubben förordar bland annat lobbyverksamhet gentemot arbetsgivarna samt att förbundet agerar kraftigare i frågan inom ramen för nästa lönerörelse. Södra distriktet kräver att förbundet för kongressen redovisar vad som gjorts i vikariefrågan den gångna kongressperioden samt att det tas fram ett förslag på en mer aktiv strategi.

SR Sjuhärad-sektionen kräver anslag till en ordentlig satsning mot utlasningarna, att en styrgrupp och arbetsgrupp i frågan utses (med en avlönad projektledare), att det utreds vad missbruket av vikarier kostar medierna och att ”alla möjliga och några omöjliga vägar” för att nå en förbättring tas till vara.

Sveriges Radio-klubben för fram samma åsikter som Södra distriktet och anser även att det bör inrättas en referensgrupp av tillfälligt anställda, att en särskild utredning bör göras om hur LAS tillämpas och att förbundet inom ramen för TCO ska verka för att öka forskningen om anställningsformer inom det journalistiska området. Sveriges Radio-klubben har också lämnat in en motion om visstids- och deltidsanställdas rättigheter, där den bland annat kräver att en tillfälligt anställd inte ska kunna tvingas gå med på att korta sin anställning till följd av begäran om graviditets- eller föräldraledighet, att rätt till avtalsreglerad föräldralön ska gälla lika för fast och tillfälligt anställda samt att skyddsreglerna ska utformas så att de är könsneutrala.

Journalistklubben vid Sveriges Radio anser även att förbundet ska arbeta mer aktivt för att rekrytera medlemmar bland studenterna på landets journalistutbildningar. Arbetet ska bekostas centralt och utföras av klubbar på orter där det finns utbildningar.

bryt

Karin Pilkvist, Nerikes Allehanda, anser att det på förbundets hemsida ska finnas utförligare information om vikariernas situation och rättigheter.

bryt

Jenny Harlin Parini, Värnpliktsnytt, anser att värnpliktiga som tjänstgör på tidningen ska beviljas studerandemedlemskap i förbundet.

bryt

Perarne Sanglert, ordförande i journalistklubben vid SVT Luleå/Kiruna, anser att rutinerna för uteslutning av medlemmar på grund av utebliven betalning ska ses över och att den klubb eller sektion medlemmen tillhör ska kontaktas före uteslutning.

bryt

Per Turesson, Helsingborg, anser att förbundets presskort bör dras in, då det i dag alltför ofta missbrukas, i strid med de yrkesetiska reglerna.

bryt

Allers förlags journalistklubb anser att distriktsorganisationen bör läggas ner och att förbundet istället ska utöka klubbstödsverksamheten och utveckla nätverkssamarbetet.

bryt

Gävleborgs journalistdistrikt anser att alla medlemmar i ett distrikts klubbar ska få rösträtt på distriktsmötena, för att undvika att mötena inte ska bli beslutsmässiga.

bryt

Södra distriktet, anser att dagens 22 distrikt ska minskas till 13 stycken, samt att distriktsmötena ska vara beslutsmässiga då kallelse skett och röstberättigade representanter deltar, det vill säga att kravet på att ”minst hälften av de av klubbarna valda” ska strykas. Distriktet anser också att förbundsstyrelsen ska ta ett större ansvar för distriktsverksamheten, ordna en årlig distriktsordförandekonferens, ta fram ett program för kortare fackliga grundkurser i distrikten samt se till att varje ny medlem informeras om sin distriktstillhörighet.

bryt

Södra distriktet, har också motionerat om att förbundsstyrelsen själv ska kunna besluta om kommande kongressperiods längd (med en maxgräns på 3,5 år), att kongressen ska vara ambulerande samt att val av kongressombud ska ske via mejl. Vidare har distriktet motionerat om att mediearbetsgivarna bör fylla upp till full lön under föräldraledigheter.

bryt

Ekendistriktet anser att förbundet bör agera i enlighet med de kongressbeslut som tidigare fattats angående dubbelanslutning. En arbetsgrupp för dubbelanslutningsfrågor bör tillsättas, ett strategiskt måldokument upprättas och arbetet intensifieras med att teckna avtal för fler medlemmar.

bryt

Ekendistriktet har också motionerat om medlemsregistrets rutiner och anser att registret bör kompletteras med uppgifter om arbetsplats, arbetsplatstelefon och mejladress.

Vidare har distriktet motionerat om en utvärdering av systemet med individuella löner, där distriktet vill att förbundsstyrelsen ska initiera diskussioner i förbundet om hur reviderade eller helt nya lönesystem kan bli mer rättvisa för medlemmarna eller enklare för klubbarna att förhandla utifrån. Distriktet har också lämnat in en motion om uthyrning av journalister och anser att förbundet, för att motverka en sådan utveckling, under kommande kongressperiod bör genomföra en kampanj till försvar för arbetsrätten.

bryt

Rickard Jakbo och Fredrik Quistbergh har också motionerat om vikariepooler och uthyrningsföretag och anser att förbundet bör utreda för- och nackdelar med företeelsen samt föreslå hur klubbarna ska förhålla sig till den.

bryt

OJ-distriktet anser att förbundsstyrelsen bör undersöka möjligheten att kunna förhandla om löner och yrkesfrågor för dubbelanslutna SKTF-medlemmar samt tar kontakt med Offentlighetsanställdas förhandlingsråd inom TCO och ber att bli medlem.

bryt

OJ-distriktet har också motionerat om att förbundsstyrelsen ska få i uppdrag att utreda behovet av och möjligheterna att inrätta regionala ombudsmannatjänster, istället för att ha alla resurserna samlade i Stockholm. Distriktet har dessutom en motion om att förbundet vid kommande förhandlingar bör ta upp frågan om krishantering på arbetsplatserna samt att upphovsrättskampanjens nästa steg bör vara riktat mot arbetsgivare utan publicistisk kunskap och erfarenhet.

bryt

Ingela Gidlund, Stockholm, anser att arbetslösa och vikarier bör tas in i förbundsstyrelsen.

bryt

Björn Torbiörnsson, NSD, och Stephen Lindholm, Kommunalarbetaren, anser att förbundet bör prioritera klubbstödsverksamheten högre, genom att avsätta medel för verksamheten, upprätta en plan för hur den ska fortsätta och aktivt propagera för verksamheten i sina kontakter med klubbar och sektioner.

bryt

Stockholms Frilansklubb anser att förbundet ska avsätta medel och utse en handläggare för att åtgärda de delar av åtgärdslistan för förbundets frilansstrategi som ännu inte åtgärdats: att klubbar och frilansar utser kontaktpersoner, att initiera ett pilotprojekt för att träffa överenskommelser om lokala golv för ersättning av frilansuppdrag, samt att stödja bildandet av nätverk och dessas möjlighet att hävda upphovsrätt och arvodesfrågor.

bryt

Norrbottens journalistdistrikt anser att det ekonomiska systemet för distrikten ska göras om, så att distrikten fritt kan disponera pengarna utan godkännande centralt. Distriktet anser också att förbundet bör se över sitt kursutbud och öka antalet grundkurser samt se till att aktiva i distriktstyrelser bereds plats på kurserna. Förbundet bör betala de kostnader som uppstår i samband med kursen.

bryt

Dag Bremberg, Sif-tidningen, anser att en utredning bör göras om medlemsavgifterna, i syfte att sänka avgifterna. En tänkbar åtgärd, som han vill se utredd, är möjligheten att göra den obligatoriska fritidsolycksfallsförsäkringen till en frivillig förmån.

bryt

Sektion vid Sveriges Radio Västerbotten tar upp riksdagens krav på att Sveriges Radio ska ha viss andel utomstående medverkan i sin programverksamhet och anser att förbundet bör arbeta för att dessa krav ska anpassas till regionala skillnader och vara lägre i norra Sverige och regioner med liknande förutsättningar.

bryt

Per Lindelöw, Södra frilansklubben, anser att förbundet borde utreda möjlighheten av att arbeta för tillsättande av en ”offentlighetsombudsman”, en ”OffO”, för att värna den svenska offentlighetsprincipen.

bryt

Sus Andersson, Sanna Kilner och Stephen Lindholm, i Öppenhetsgruppen, anser att gruppens arbete behövs även framöver och att förbundsstyrelsen ska få i uppdrag att tillsätta en Öppenhetsgrupp för den kommande kongressperioden.

bryt

TTs journalistklubb, med stöd av Stockholms Dagspressdistrikt, anser att förbundet, hårdare än hittills, ska verka för att kollektivavtalet med Tidningsutgivarna ska gälla även utanför landets gränser. Även Göteborgs-Postens journalistklubb har lämnat en liknande motion.

Skaraborgs Läns Allehandas journalistklubb anser att förbundet i kommande löneförhandlingar ska se över löneutvecklingen för medarbetare som arbetat länge i yrket, med någon form av centralt golv för journalister med mer än 20 år i yrket.

bryt

Sundsvalls Tidnings journalistklubb, med stöd av Västernorrlands journalistdistrikt, anser att samtliga anställdas löner på en redaktion bör bilda underlag vid beräkning av pottens storlek – även fackföreningslösa.Klubben anser även att förbundet bör verka för att medlemmar som deltar i fackliga kurser ska få ut OB-ersättning som om de varit i tjänst på sina redaktioner.

bryt

Värnamo Nyheters journalistklubb anser att en folkhögskoleutbildning i journalistik ska jämställas med akademiska utbildningar för att journalister därifrån ska uppnå de 120 akademiska poäng som krävs för en högre lägstalön.

bryt

Dagspressdistriktet i Stockholm anser att paragrafen i TU-avtalet om att medarbetare som tjänar mer än 31 300 kronor per månad inte har rätt till övertidsersättning bör strykas och att förbundsstyrelsen bör verka i den riktningen, samt undersöka om det finns liknande otidsenliga övertidsklauser på andra avtalsområden inom TCO.

bryt

Västernorrlands journalistdistrikt anser att paragrafen i journalistavtalet om att medarbetare inte utan företagsledningens tillstånd får ”medarbeta i annan dags- eller veckotidning eller i radio och television eller liknande” innebär ett partiellt yrkesförbud och att skrivningen bör bytas ut mot ”medarbetare får icke medarbeta i konkurrerande medier.”

Distriktet anser även att journalister borde ha rätt till mer än en dags ledighet i samband med anhörigs bortgång/begravning samt att förbundets distrikt bör ges i uppdrag att granska hur frågan om krishantering sköts på arbetsplatserna.

bryt

Göran Schwanbom, Nyhamnsläge, anser att förbundet bör ta upp diskussioner med de övriga nordiska förbunden om att bistå varandra när medlemmar behöver hjälp vid tvister och fackliga problem.

bryt

Sofie Lycksell, Ewa Nyrinder och Charlotte Palmefors på Östgöta-Corren anser att förbundet bör ta fram ett program för hur man på central och lokal nivå kan agera offensivt för att underlätta kombinationen arbetsliv och familjeliv, samt utreder om det vore klokt att försöka nå en central överenskommelse med arbetsgivarna om grundregler för flextidssystem.

bryt

Journalistklubben vid Vår Bostad anser att förbundsstyrelsen bör verka för att samtliga medlemmar omfattas av Utvecklingsavtalet, som i dag bara gäller företag som var anslutna till SAF.

bryt

NSDs journalistklubb kräver att förbundet redovisar hur inbetalda premier till Pressens Pensionskassa använts och anser att företagen i framtiden inte ska kunna använda sig av PP-pengar utan att komma överens med berörda fackklubbar.

Utöver de 55 motionerna har förbundsstyrelsen lagt åtta förslag till kongressen: om ekonomiska frågor för kommande kongressperiod, om medlemsavgifterna, om yrkesetiken, om kongressperiodens längd, om val av kongressombud, om medlemskapet i Frilansjournalisternas servicebolag, om principer för ersättning till förbundets ordförande och vice ordförande samt ett förslag till nytt handlingsprogram.

mj@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos