Gå direkt till textinnehållet

Radikala förslag från SJFs framtidsgrupp: Slopa kongress och representantskap

Kongress, representantskap och avtalskonferens slopas. Klubbarna får i framtiden själva välja vilket distrikt de ska tillhöra.De radikala förändringarna av Journalistförbundets organisation vill SJFs framtidsgrupp se.

Kongress, representantskap och avtalskonferens slopas. Klubbarna får i framtiden själva välja vilket distrikt de ska tillhöra.

De radikala förändringarna av Journalistförbundets organisation vill SJFs framtidsgrupp se.

SJFs arbetsutskott beslöt i tisdags att föreslå förbundsstyrelsen att skicka ut framtidsgruppens slutrapport på remiss till klubbar och distrikt. Rapporten slutbehandlas vid representantskapet i december.

Annons Annons

Framtidsgruppen slår fast att den traditionella fackliga organisationen inte längre fungerar lika bra som tidigare.

När omvärlden förändras allt snabbare blir det svårare att vid kongresserna besluta om riktlinjer i viktiga frågor, beslut som ska vara helt relevanta tre år senare.

Förbundet behöver oftare ta ställning i viktiga frågor utan att den formella fackliga förankringsprocessen kan genomföras.

Ny informationsteknik, snabb medieutveckling och EU-medlemskapet är faktorer som driver fram ett snabbare beslutsfattande. Då måste SJF kunna agera utanför de traditionella organisatoriska ramarna, anser framtidsgruppen.

Därför föreslår man att den nuvarande kongressen ersätts med ett förbundsmöte som sammanträder vartannat år.

Platt organisation

Framtidsgruppen vill också att förbundet ska ha en så platt organisation som möjligt. Utgångspunkten för den ska vara medlemsnyttan och medlemmarnas möjligheter att påverka beslut. Målet är att alla beslut ska tas så nära den enskilde medlemmen som möjligt. Det sker bäst i klubbarna, som föreslås få så stor makt som möjligt medan distriktens betydelse tonas ner.

— Det övergripande syftet är att få en organisation som snabbare kan ändra inriktning, säger Lasse Andersson, sammankallande i framtidsgruppen, som inser att förslagen är kontroversiella.

— Vi vill inte desavouera kongressen eller den demokratiska ordningen i SJF. Tvärtom, vi vill flytta beslutsnivåerna närmare medlemmarna.

Han berättar att gruppens val av ordet “årsmöte” i stället för “kongress” är en markering av att man vill att SJFs högsta beslutande organ ska vara inriktat på sakligt beslutsfattande.

Avdramatisering

— Namnbytet innebär också en avdramatisering. Kongresserna har varit lite pompösa.

Framtidsgruppen betonar att SJF ska ta tillvara medlemmarnas fackliga, sociala och ideella intressen. Medlemmarna ska med andra ord ha nytta av att vara med i förbundet.

Vad som är medlemsnytta kan vara olika för olika medlemmar. SJF ska både tillgodose kollektiva som enskilda behov.

För kollektivets del betyder det bland annat att SJF ska försvara och förbättra yrkets och kårens status, löner, anställningsvillkor, de arbetsvillkor som regleras av såväl grundlagar som vanliga lagar angående mediernas verksamhet vissa programföretags avtal med staten och yrkesetiska regler.

Alla individers önskemål kan knappast tillgodoses, konstateras i rapporten, men var och en har vid behov rätt till stöd och hjälp i frågor som rör jobbet i vid mening, till exempel vid egna löneförhandlingar eller vid konflikt på arbetsplatsen eller gentemot myndigheter.

Den enskilde medlemmen ska kunna påverka de egna arbetsvillkoren och har rätt till information i såväl yrkes- som fackliga frågor och till inflytande i organisationen.

Framtidsgruppen understryker att SJF ska vara representativt för landets journalister. Medlemskapet är för många en del av medlemsnyttan eftersom det är en bekräftelse på yrkesrollen. Därför föreslås att SJF även i fortsättningen ska vara ett strikt yrkesförbund för journalister.

— Hur vi hanterar yrkesfrågorna kan bli avgörande för SJFs existens, säger Lasse Andersson. Vi måste se till att få högre kompetens i de frågorna på alla nivåer.

Fler journalistjobb totalt

I rapporten konstateras att det sedan flera år finns en tendens att det långsamt blir fler journalistjobb totalt. Flest nya jobb skapas i företag som ligger långt framme i teknikutvecklingen och i företag som försöker hitta nya marknader.

En del nya journalistjobb kommer antagligen att finnas utanför de traditionella medieföretagen. Exempelvis är nya aktörer som dataföretag intresserade av att fylla datorkommunikationen med intressant journalistiskt innehåll.

Framtidsgruppen förmodar att trenden kommer att fortsätta att andelen frilansar kommer att öka i kåren.

Samtidigt som det totala antalet journalister ökar växer också antalet arbetslösa. Det beror bland annat på att fler vill bli journalister än det finns journalistjobb. Dessutom finns sedan länge en överkapacitet inom journalistutbildningen.

Det är tveksamt om en arbetstidsförkortning skulle påverka arbetsmarknaden för journalister, menar framtidsgruppen. Möjligen skulle frilansmarknaden påverkas positivt.

Praktiskt samarbete

Rapporten förespråkar att SJF ska sträva efter bättre samarbete på branschnivå hellre än att prioritera fackligt samarbete inom TCO. Man rekommenderar ett praktiskt samarbete med förbunden inom medieområdet. Enda begränsningen bör vara att förbunden och ytterst medlemmarna har verklig nytta av samarbetet.

Framtidsgruppen är också inne på att rationalisera genom administrativt samarbete med andra förbund om medlemsregister och a-kassa eller att dela på kvalificerade expertfunktioner.

SJFs ekonomi baseras huvudsakligen på medlemsavgifter, som kan ökas antingen genom att avgiften höjs eller att medlemmarna blir fler.

Medlemsavgiften har redan nått en smärtgräns. Framtidsgruppen tror därför inte att det framöver kan bli någon nämnvärd intäktsökning på varken det ena eller det andra sättet.

Däremot räknar man med att kunna tjäna pengar när tidningen Journalisten som ledande branschorgan drar in överskott.

Fler avsnitt
Fler videos