Gå direkt till textinnehållet

Journalistkritik mot lagförslag

UPPHOVSRÄTT Hur stora möjligheter bör till exempel journalister ha att citera ur dokument som är av mer eller mindre privat natur?

UPPHOVSRÄTT Hur stora möjligheter bör till exempel journalister ha att citera ur dokument som är av mer eller mindre privat natur? Det är en fråga som regeringen just nu håller på att se över.

Låt oss säga att ett personligt brev på något sätt offentliggörs, exempelvis genom att det lämnas in till en myndighet där det blir en allmän handling. Då har medierna större juridisk rätt att citera ur brevet, jämfört med om det inte tidigare hade varit offentliggjort.

Frågan hur en upphovsmans privata handlingar ska skyddas blev aktuellt i samband med det så kallade scientologfallet. Bakgrunden var att Scientologernas ”bibel” stals och lämnades in till riksdagen där den blev allmän handling, vilket alltså vidgade citaträtten.

Utifrån detta fall vill regeringen begränsa allmänhetens tillgång till handlingar. Enligt ett lagförslag ska utlämnande av handlingar av privat natur begränsas om tre villkor har uppfyllts:

  • om handlingen inkommit till myndigheten utan upphovsmannens tillstånd.
  • om handlingen tidigare inte varit offentliggjord.
  • om myndigheten bedömer att ett utlämnande skulle skada upphovsmannen.

SJF vill av principiella skäl inte inskränka handlingsoffentligheten, även om lagförslaget i ett fåtal fall skulle förhindra missbruk av upphovsrätten.

Däremot ställer sig SJF bakom regeringens förslag att ändra i upphovsrättslagens begrepp om ”offentliggörande” (se fotnot). Detta så att t ex stulna handlingar som lämnats in till en myndighet skall få lämnas ut utan upphovsmannens tillstånd.

Grävande Journalister har en rad invändningar mot lagförslaget, som de menar får långtgående negativa effekter för handlingsoffentligheten. ”Allmänna handlingar av uppenbart, tom akut allmänintresse kommer plötsligt omfattas av sekretess”, skriver Grävarna och fortsätter: ”Utredningens hela resonemang bygger på den sorts pessimism som överhuvudtaget inte lämnar utrymme för medborgerliga rättigheter”. ”Den dag medborgerliga fri- och rättigheter ska realiseras under så stark statlig kontroll att de inte kan missbrukas, då är det inte rimligt att längre definiera dem som rättigheter.”

Grävarna är också kritiska mot förslagets praktiska konsekvenser och menar att tips och anmälningar om missförhållanden m m generellt skulle undandras offentlighet.

Fotnot. Offentliggörande är ett upphovsrättsligt begrepp som innebär att ett verk lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten, t ex med upphovsmannens tillstånd. När ett offentliggörande inträder kan en användare utan tillstånd från upphovsmannnen använda verket inom vissa ramar.

Fler avsnitt
Fler videos