Gå direkt till textinnehållet
Unionen tar nättidningen Bulletin till tingsrätten

Journalist avskedad från Bulletin – Unionen stämmer tidningen

Fackförbundet Unionen tar nättidningen Bulletin till tingsrätten i en tvist som rör LAS, MBL, fordran på lön, sjuklön och semesterersättning – bland annat. ”Ett ovanligt omfattande mål”, säger Unionens förbundsjurist.

Enligt den 43-sidiga stämningsansökan som inkom till Stockholms tingsrätt i förra veckan varslade Bulletin i vintras en journalist om uppsägning. Efter att tvisteförhandling inletts med fackförbundet Unionen drogs uppsägningen tillbaka, och journalisten avskedades i stället. Unionen menar att uppsägningen gjordes i strid med lagen om anställningsskydd samt att avskedandet av journalisten saknar laglig grund.

– Det är många turer i målet, det finns många olika grunder bakom de olika yrkandena. Det beror främst på att Bulletin enligt vad vår medlem gör gällande har åsidosatt skyldigheterna i en omfattning som inte är särskilt vanlig vid arbetsrättsliga tvister, säger Pierre Dahlqvist, förbundsjurist på Unionen.

Bulletin har enligt Unionen brutit mot lagen om anställningsskydd, semesterlagen och mot journalistens anställningsavtal. Tidningen har heller inte betalat avtalat avgångsvederlag eller full lön, semesterersättning, pensions- och försäkringsförmåner, enligt Unionen. Totalt rör det sig om ekonomiska anspråk på 579 000 kronor, varav knappt hälften utgör allmänna skadestånd till medlemmen.

– Det handlar om fordringar, uppsägning i strid mot turordningsregler, avskedande, brott mot semesterlagen, brott mot kvittningslagen. Att det är så många grunder och att målet är så omfattande i initialskedet är ovanligt, säger Pierre Dahlqvist.

– Yrkandena på ekonomiskt skadestånd växer hela tiden, med ungefär 41 000 i månaden.

Varför tar ni det till tingsrätten?

– Som alltid inom arbetsrätten för parterna tvisteförhandlingar på lokal nivå. Här var det inte möjligt att komma överens. Min huvudman vill att vi driver målet. Utifrån hur bevisningen ser ut tycker jag att det finns goda chanser att nå framgång.

Som stöd för avskedandet hävdar Bulletin att journalisten under en sjukskrivning efter uppsägningen redigerat videor åt en annan uppdragsgivare och därmed skulle ha grovt åsidosatt sina åligganden.

– Vi fick förklaringen att medarbetarens namn råkat dyka upp på videorna av misstag, en förklaring vi inte uppfattar som trovärdig, menar Bulletins juridiska ombud Iman Bayazi.

I stämningsansökan har Unionen hämtat in vittnesmål under ed från uppdragsgivaren i fråga, som ger den anställda rätt i att inga uppdrag gjorts under sjukskrivningen.

Bulletins juridiska ombud Iman Bayazi säger att företaget ännu inte har delgivits stämningsansökan av tingsrätten.

– Vi vet inte ens om en stämning blir utfärdad. Bara för att man stämmer betyder det inte att domstolen utfärdar stämningsansökan. När och om stämningen delges min huvudman kan vi uttala oss närmare om tvisten.

Kände ni till att stämningsansökan skulle komma?

– Absolut inte. Det som hänt enligt vår bestämda uppfattning är att de försuttit alla former av tidsfrister. Unionen valde att inte ogiltigförklara vare sig uppsägning eller senare avskedet. Det Unionen kan stämma på är den så kallade fyramånadersregeln, säger Iman Bayazi.

Pierre Dahlqvist bekräftar att det är korrekt att Unionen inte har valt att ogiltigförklara uppsägningen eller avskedandet.

– Bevekelsegrunderna för det vill jag inte gå in på närmare, säger Pierre Dahlqvist.

Han konstaterar att fyramånadersregeln handlar om att talan ska väckas inom fyra månader efter att tvisteförhandlingen avslutas, och säger att medlemmen och förbundet har gjort det.

Unionen yrkar också på ett skadestånd på 25 000 kronor till fackförbundet. Detta eftersom Bulletin enligt Unionen inte begärt förhandling innan beslutet att säga upp journalisten på grund av arbetsbrist fattades.

Fler avsnitt
Fler videos