Gå direkt till textinnehållet

Handling blev allmän när domstol skulle pröva om den var allmän

Journalister som vill få ut en myndighetshandling som omfattas av sekretess kan nu komma åt handlingen genom ett överklagande. FÖRTYDLIGANDE.

Under en prövning av huruvida uppgifter i en kommunal handling omfattades av sekretess lånade kammarrätten i Göteborg den aktuella handlingen från kommunen. När handlingen inkom till kammarrätten blev den en allmän handling som kunde begäras ut. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en ny dom.

Handlingen i fråga fanns hos Sociala myndighetsnämnden i Härryda kommun, och uppgifter ur handlingen begärdes ut av en privatperson. Nämnden avslog begäran med motiveringen att uppgifterna i handlingen omfattades av sekretess. Personen överklagade beslutet till kammarrätten i Göteborg, som under målets handläggning lånade in den aktuella handlingen för att kunna avgöra om den var allmän eller inte. Kammarrätten kom i december förra året fram till att uppgifterna omfattades av sekretess och inte behövde lämnas ut, men i och med att handlingen inkommit till kammarrätten blev den en allmän handling.

Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen, efter att privatpersonen begärt ut handlingen från kammarrätten. Handlingen kunde dock inte lämnas ut till personen från kammarrätten, eftersom hen inkom med sin begäran om att ta till av handlingen för sent och kammarrätten redan hade skickat tillbaka den till nämnden. Den förvarades därmed inte längre hos kammarrätten och kunde därför inte begäras ut.

Annons Annons

Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär att handlingar som skickas för sekretessprövning till domstol blir allmänna handlingar där, och kan begäras ut av vem som helst. En annan effekt är att alla har rätt att få sekretessfrågor prövade i Högsta förvaltningsdomstolen – om kammarrätten beslutar att inte lämna ut handlingen kan det beslutet nämligen överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, som måste ge prövningstillstånd.

Sekretessjuristen Benjamin O J Boman ifrågasätter i ett inlägg i Samhällsmagasinet Avsnitt klokskapen i Högsta förvaltningsdomstolens beslut.

Han menar att det var onödigt för Högsta förvaltningsdomstolen att uttala sig om huruvida handlingen var allmän hos kammarrätten, utan menar att det hade ”räckt med konstaterandet att kammarrätten inte förvarar de aktuella handlingarna, för att saken skulle vara avgjord.”

”Någon anledning att uttala sig om huruvida handlingarna vid någon tidigare tidpunkt än tillfället för begäran varit allmänna, fanns inte. Avgörandets prejudikatsvärde kan alltså med fog ifrågasättas”, skriver Benjamin O J Boman.

Förtydligande: I en tidigare version av denna artikel fanns en otydlighet kring vad kammarrätten prövade.

Fler avsnitt
Fler videos