Gå direkt till textinnehållet

Lagrådet: journalister måste få wallraffa som terrorister

Lagrådet varnar för att wallraffande journalistik och åsiktsjournalistik kan komma att träffas av regeringens nya terrorlag.

Lagrådet avråder regeringen från att gå vidare med lagförslaget om ”en särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation” i nuvarande skick, av en rad skäl.

Bland annat ser Lagrådet en risk för att en journalist som wallraffat i en terroristorganisation ställs till ansvar enligt den nya lagen, vilket kan skada tryck- och yttrandefriheten.

Som Lagrådet läst förslaget kan wallraffande ”under vissa förutsättningar” hamna utanför det straffbelagda området, efter att rättsvårdande myndigheter gjort en helhetsbedömning av syftet med den journalistiska verksamheten och allvaret i de handlingar journalisten deltagit i.

Men en sådan bedömning är komplex att göra och någon vägledning för hur den ska göras ges inte i lagrådsremissen, konstaterar Lagrådet, vilket är ”diskutabelt från legalitetssynpunkt”.

Lagrådet ser också en risk för att opinionsjournalistik kan träffas av den nya terrorlagen.

”Journalistisk verksamhet som syftar till att påverka människors åsikter till förmån för frihets- och demokratirörelser kan, som Lagrådet uppfattar förslaget, komma att betraktas som organiserad och därmed i vissa fall bli straffbelagd. Lagrådet ifrågasätter om detta verkligen är avsikten.”

Terrorlagen som setts som en eftergift åt Turkiets president för att förmå Erdogan att släppa in Sverige i Nato har tidigare kritiserats av bland andra Justitiekanslern och tryckfrihetsexperten Nils Funcke för att vara otydlig kring vilka gärningar som blir straffbara.

– Det kan vara att man ger sig in i debatten och försvarar en terrororganisations rätt till yttrandefrihet. Det kan också vara att främja en terrororganisation om man tycker att till exempel deras politiska gren ska få demonstrera. Risken är att man töjer och drar i det här för långt och att det säkerhetspolitiska läget och relationen till en annan stat kommer påverka hur det tillämpas, säger Nils Funcke till Dagens Nyheter

Fler avsnitt
Fler videos