Gå direkt till textinnehållet

Verifieras ansvariga utgivare: IMY saknar befogenhet att utöva tillsyn över oss

Nyhetsbyrån Verifiera skyddas av grundlagen. Verksamheten bedrivs med stöd av utgivningsbevis och omfattas därmed inte av dataskyddsförordningen/GDPR.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Det är Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, som är exklusiv sanktions- och processlag på yttrandefrihetens område. Mot den bakgrunden är Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) beslut den 13 september om att förbjuda Verifiera att publicera vissa offentliga handlingar helt oacceptabelt. IMYs agerande är oförutsebart, orimligt och saknar all form av rättssäkerhet och det är därför vi överklagar beslutet.

IMY saknar befogenhet att utöva tillsyn över Verifiera. En myndighet får inte censurera en verksamhet som omfattas av grundlagsskydd.

IMY baserar sitt beslut på att en ändring i YGL 2019 som medger begränsningar i grundlagsskyddet, om ”det i lag meddelas föreskrifter om förbud” (1 kap. 20 § YGL). Någon sådan lag har dock inte  tillkommit. Det konstaterades i domstol så sent som den 2 mars 2022, vilket ledde till friande utslag i ett ärende gällande behandling av personuppgifter liknande Verifieras verksamhet (Stockholms TR, målnr T698-20).

Annons Annons

Även relevanta myndigheter tolkar lagen så. Exempelvis skriver Myndigheten för press, radio och tv att ”Med ett utgivningsbevis blir din webbplats eller databas grundlagsskyddad enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att […] Myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering”.

Faktum är att även IMY – fram till den 13 september, då dess sajt plötsligt ändrades – gett samma besked. Där hette det att ”utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet”. Eventuella klagomål skulle istället riktas till riksdagen. ”För att lämna synpunkter angående lagstiftningen kring utgivningsbevis och offentlighetsprincipen rekommenderar vi att du vänder dig till lagstiftaren”.

Det är anmärkningsvärt att IMY har beslutat om en sanktion för någonting som IMY under den relevanta tidsperioden har uppgett varit tillåtet. Det är inte rättssäkert. Myndighetsutövning måste vara förutsebar. Om IMY:s beslut, mot all förmodan, står sig innebär det därtill ett brott mot svensk tryckfrihetstradition.

Följderna går inte att överblicka. Rättsläget kommer att vara högst oklart. I vilka avseenden gäller GDPR för verksamheter med utgivningsbevis? I samtliga fall, vissa fall eller bara för det begränsade området i ärendet?

Kommer IMY att använda detta beslut för att förbjuda andra måltyper – inklusive brottmål – trots att lagstiftaren sagt nej till sådana inskränkningar vid två tillfällen? Kommer databaser behöva censurera sitt innehåll och i så fall till vilken grad?

IMYs agerande riskerar att bli ett dråpslag mot den moderna journalistik som utgår från rättsdatabaser.

Verifiera bidrar till en fri och allsidig upplysning. Behandlingen av allmänna handlingar – redan sekretessprövade och dessutom fritt tillgängliga enligt offentlighetsprincipen – sker för journalistiska ändamål. Verifiera möjliggör med andra ord en fri informationsspridning i frågor av betydelse för allmänheten och en fri debatt i samhällsfrågor. Exakt det som grundlagen syftar till att skydda.

Gunnar Axén
styrelseordförande och ansvarig utgivare för Nyhetsbyrån Verifiera

Fler avsnitt
Fler videos