Gå direkt till textinnehållet

Lön och arbetsmiljö viktigaste frågorna

Lön och frågor om stress och arbetsmiljö. Det är de viktigaste frågorna för Journalistförbundet att driva, visar årets medlemsundersökning.Den visar också att servicenivån på förbundet förbättrats – men att det fortfarande finns ett utbrett missnöje på många områden.

Lön och frågor om stress och arbetsmiljö. Det är de viktigaste frågorna för Journalistförbundet att driva, visar årets medlemsundersökning.
Den visar också att servicenivån på förbundet förbättrats – men att det fortfarande finns ett utbrett missnöje på många områden.

Undersökningsföretaget Bättre Arbetsklimat har för Journalistförbundets räkning undersökt hur medlemmarna samt de fackliga ombudsmännen ser på Journalistförbundet.

De mätområden som undersöktes var ”attityder till medlemmar”, ”medlemsavgiften och nyttan”, ”olycksfallsförsäkringen”, ”tidningen Journalisten” och ”servicenivå/kvalitet”. Undersökningen pejlade också den allmänna uppfattningen om förbundet och relationen till förbundsstyrelsen.

Den tydligaste förbättringen jämfört med förra mätningen år 2000 gällde servicenivå och kvalitet, där betyget (på skalan 0-5) steg från 2,23 till 2,55.

– Det är uppenbart att förbundets ansträngningar har fått effekt när det gäller förbundskansliets tillgänglighet och tillmötesgående, även om det är från en låg nivå, säger Gert Ohlin från Bättre Arbetsklimat.

bryt

Men generellt är journalisternas känslor inför förbundet svala. De enda som nådde över tre i betyg var olycksfallsförsäkringen (3,83) och tidningen Journalisten (3,27). Båda dessa förbättrade sitt betyg något jämfört med förra undersökningen.

De övriga kategorierna ligger betydligt lägre, med betyg på 2,55 eller lägre, vilket av mätföretaget tolkas som ”problem eller allvarliga problem”.

När det gäller medlemmarnas allmänna uppfattning om förbundet blir betyget 2,42, vilket är marginellt bättre än i förra undersökningen. När det gäller relationer och attityder till förbundsstyrelsen blir betyget 1,85, även det en svag förbättring.

bryt

Allra lägst hamnade frågan om medlemsavgiftens rimlighet i förhållande till vad medlemmen får ut av förbundet, med betyget 1,42, vilket tolkas som ”krisartat läge/mycket allvarliga problem”.

– När det gäller till exempel medlemsavgiften är dock inte skalan riktigt tillämplig. Av naturliga skäl kommer medlemsavgiften aldrig att få högsta betyg, säger Gert Ohlin.

Betyget är dock något bättre än år 2000 – trots att Journalistförbundet efter kongressen i fjol höjde medlemsavgiften för stora medlemsgrupper.

– Fortfarande är det inga bra värden, men problemet tycks ändå ha minskat. Min analys är att det beror på att andra saker har förbättrats i förbundet, som service och förhandlingsresultat, och att det har spillt över i synen på medlemsavgifter, trots höjningen. Men frågan om hur man skapar mervärde för medlemmarna är central för förbundet, säger Gert Ohlin.

Samtliga kategorier i undersökningen får högre betyg 2003 än 2000. Men nivåerna är ändå låga, konstaterar Gert Ohlin.

– Visst är allmänbedömningen bekymrande. Värden under tre ska man inte vara nöjd med och Journalisten och olycksfallsförsäkringen är de enda som är acceptabla. Ändå visar undersökningen tydligt att förbundsledningen har gått åt rätt håll. Det tar lång tid att vända opinionen och negativa grundföreställningar bär man med sig under lång tid, säger Gert Ohlin.

– Sedan är det svårt att veta vad man kan förvänta sig för betyg i ett fackförbund.

bryt

Gert Ohlin menar att man för att få en riktigt rättvisande bedömning av vad medlemmarna tycker om förbundet, borde göra en så kallad benchmarking av förbundet, genom att jämföra resultaten från samma frågor till medlemmarna i ett annat fackförbund.

Undersökningens svarsfrekvens var låg, med endast 379 svarande av 996 tillfrågade, men efter att resultatet säkerställts i en så kallad bortfallsanalys, fann undersökarna att totalresultatet ändå ger en relativt god bild över medlemmarnas attityder.

Frågor gick även ut till de förtroendevalda. Här var betygsättningen av förbundet mer gynnsam. Det allmänna betyget på förbundet från klubbordföranden i 32 klubbar blev 3, 43 och på förbundsstyrelsen 3,34. Undersökningen av de förtroendevalda visade förbättringar på alla punkter utom när det gäller nyttan av distriktsorganisationen, där betyget försämrats.

– Att de förtroendevalda så tydligt uppskattar vad styrelsen gör är jag förstås glad över. Jag är också glad att betygen från medlemmarna över lag har blivit bättre. Men sedan var det ledsamt att svarsfrekvensen var så låg, säger Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom-Hulthén.

De många underbetygen från medlemmarna, är de rättvisa?

– De visar bara hur medlemmarna uppfattar situationen och det får man ta på allvar. Jag tror också att vi kan bli bättre på att visa vad vi gör i förhandlingarna, för upphovsrätten och i arbetet för de visstidsanställda. Vi är på rätt väg men jag är inte nöjd förrän vi har högsta betyg på allt, säger Lindblom-Hulthén.

Undersökningen mätte också vilka frågor medlemmarna såg som de viktigaste för förbundet att arbeta med. Lönefrågorna toppar den listan, följt av arbetsmiljöfrågor. Hela topplistan redovisas högst upp i spalten till höger.

pf@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos