Gå direkt till textinnehållet

Konkurrensverket säger nej till avgiftssänkning

TV4 vill ha ytterligare sänkningar av koncessionsavgiften än de som föreslås i regeringens utredning. Andra remissinstanser vill istället höja TV4s avgift – och den i sammanhanget tunga remissinstansen Konkurrensverket avvisar utredarens förslag till sänkning.

TV4 vill ha ytterligare sänkningar av koncessionsavgiften än de som föreslås i regeringens utredning. Andra remissinstanser vill istället höja TV4s avgift – och den i sammanhanget tunga remissinstansen Konkurrensverket avvisar utredarens förslag till sänkning.

I går lämnade de sista remissinstanserna, efter en veckas anstånd, in sina svar på koncessionsavgiftsutredningen till kulturdepartementet.

Merparten av de senast inkomna remissvaren kritiserar utredningens administrativt enkla, men schablonmässiga steg för nedtrappning av koncessionsavgiften, där avgiften minskar med 20 procent för 2004, med 40 procent för 2005, med 60 procent för 2006 och med 80 procent för 2007.

Länsrätten ifrågasätter i sitt svar att denna modell, ”som innebär en grov uppskattning”, är ett lämpligt val. Konkurrensverket, som i sammanhanget måste anses vara en mycket viktig remissinstans, konstaterar att modellen ”med stor sannolikhet” är förmånligare för TV4 och att företaget därmed kan få en fördel som ”kan nyttjas till att ytterligare stärka företagets ställning på marknaden.,” Verket avvisar därför förslaget om sänkt avgift enligt nedtrappningsmodellen.

Det kritikerna vill ha är en modell som är anpassad till vad som faktiskt inträffar i TV-konsumtionen.

På vissa håll får dock den enkla nedtrappningsmodellen stöd. Radio- och TV-verket skriver i sitt svar att modellen tillstyrks då den är ”förutsägbar och enkel att tillämpa”. Mitthögskolans institution för informationsteknologi och medier har också gått på TV4s linje och anser att sänkningen av avgiften för de lokala sändningarna borde vara kraftigare än den från 40 till 20 procent som föreslås i utredningen: rimligen samma skattesats som dagspressen, vilket skulle innebära en avgift på 4 procent.

TV4 själva skriver i sitt svar att det ”kan ifrågasättas om intäkterna från lokal-TV över huvud taget bör belastas med koncessionsavgift. Företaget vill också att sänkningen för 2004 ska vara kraftigare än utredningens föreslagna 20 procent. Detta då ”nedtrappningen av koncessionsavgiften borde ha påbörjats för flera år sedan”.

TV4 skriver också att konkurrenssituationen kommer att förbli ojämn eftersom andra kommersiella kanaler tillåts sända mer reklam och andra sorters reklam, som spritreklam och reklam riktad till barn. Även Sveriges Televisions rätt att konkurrera via sponsring och andra former av extern programfinansiering påverkar situationen, vilket bör beaktas, anser TV4.

De tunga konkurrenterna MTG och Kanal 5 anser inte oväntat att förslaget till sänkning kraftigt kommer att snedvrida konkurrensen till TV4s fördel. Båda företagen avstyrker utredningens förslag i sin helhet. MTG skriver att utredningens förslag gynnar TV4 ”så till den grad att det leder till att TV4 aktivt kommer att motverka utvecklingen av det digitala marknätet.” Både MTGoch Kanal 5 anser att Tv4s koncessionsavgift i dag är för låg. Kanal 5 skriver att avgiften från 2004 borde höjas med 19 procent samt att hela Tv4s omsättning borde räknas in i avgiftsunderlaget. Först därefter kan en gradvis sänkning bli aktuell, enligt Kanal 5. Den bör dock vara grundad på hushållspenetrationen för TV4s konkurrenter, inte på en schablon.

Utöver remissinstanserna har också TV4s lokalstationer skrivit ett brev till kulturdepartementet med synpunkter. De tycker, som Mitthögskolan, att 4 procent är en rimlig lösning för de regionala sändningarna. Med en sådan skattesats skulle lokal-TVs ekonomiska resultat under 2002 förändrats från ett underskott på 82 miljoner till ett litet överskott.

Slutligen har journalistklubben på TV4 också inkommit med synpunkter. Klubben stöder utredarnas förslag i sin helhet och tycker att det är viktigt att det genomförs ”för att säkerställa TV4s möjlighet att fortsätta vara en kanal med bredd och mångfald.”

Läs också:

Koncessionsutredning får kritik:

http://www.journalisten.se/a.asp?article_id=5781

TV4 sparar 800 miljoner – men Scherman inte nöjd

http://www.journalisten.se/a.asp?article_id=5364

”Beskatta inte lokal-TV”

http://www.journalisten.se/a.asp?article_id=5086

Fler avsnitt
Fler videos