Därför lämnade vi Frilans Riks styrelse

20 juni, 2022

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Av ren facklig solidaritet har vi inte velat gå ut tidigare och berätta varför vi också hoppade av från Frilans Riks styrelse, 2019 respektive 2018. Men nånstans går en gräns för när solidaritet också måste handla om hur de som arbetar fackligt mår och behandlas. Den gränsen tycker vi, Aminata Grut och Michael Tapper, har passerats. Vi vill dela några beskrivningar av hur det fungerade när vi arbetade i styrelsen. (UPPDATERAD MED SVAR,  REPLIKER OCH SLUTREPLIKER.)

Aminata Grut om Jämställdhetsarbetets död i Frilans Riks:

I februari 2018 valdes jag till ansvarig för jämställdhetsfrågor i styrelsen. Jag skickade då ett mejl till alla frilansfackligt aktiva om att Frilans Riks från 2017 i egenskap av arbetsgivare har krav på sig att utforma en plan mot diskriminering. I mejlet bad jag alla som var intresserade av att delta i ett sånt arbete att höra av sig. 

Gert Lundstedt invände omgående med ett eget mejl. Han förklarade där att styrelsen på nästa möte skulle diskutera både sin roll och kostnaderna för mitt arbete. Under mötet fick Gert stöd av övriga styrelsen för att inte ge mig några ekonomiska resurser. Alls. Därmed dog Frilans Riks jämställdhetsarbete redan innan det ens sett dagens ljus.

Michael Tapper om Nordic Freelance 2018: 

Aminata och jag tog i stället det gemensamma ansvaret för den internationella konferensen Nordic Freelance 2018 i Malmö. Men också det arbetet stötte redan från början på patrull från styrelsen, som helst vill ställa in arrangemanget redan på planeringsstadiet på grund av kostnaderna. Trots att jag sökte och fick anslag till konferensen på drygt hundratusen kronor från Malmö Stad och Stieg Larssons minnesfond fortsatte man att möta vårt arbete med misstro och negativa inspel fram till konferensen i september 2018.

Det dåliga arbetsklimatet bidrog starkt till att jag bestämde mig för att hoppa av styrelsen under våren 2018 för att fortsätta arbetet externt med NF 2018. Aminata blev nu ensam måltavla för olika påhopp. Ett kom i juni när Gert Lundstedt mejlade för att be mig "förbättra samarbetsklimatet" eller helst ta över Aminatas arbetsuppgifter. Det hade jag varken tid, möjlighet eller lust till. Vilket jag också svarade honom. Samt vidarebefordrade mejlväxlingen till Aminata.

Hon blev av förklarliga skäl förbannad och bad om en förklaring, men fick varken en sådan eller någon ursäkt från Gert. Vi båda tyckte det hela var olustigt, särskilt som ordföranden valt att inte agera rakt och ärligt mot den styrelseledamot han hade synpunkter på.

Aminata Grut och Michael Tapper om Nordic Freelance 2018:

Konferensen blev en lyckad affär, både som uppskattat arrangemang av alla gäster och besökare men också ekonomiskt för Frilans Riks. Styrelsen bytte nu ansikte och solade sig i glansen, som om det var de som fixat alltihopa. Samtidigt jobbade vi nästan dygnet runt med allt praktiskt, Aminata som konferencier och Michael bakom kulisserna med transporter och annat.

Efteråt lät det annorlunda trots att vår noggrant förda bokföring visade att NF 2018, med flera hundra tusen i bidrag och intäkter, gått med överskott. Ändå påstod Gert i ett mejl att konferensen gått med 240 000 kronor i förlust, och man ville inte betala oss för alla timmarna vi lagt ner. Konflikten kring budget och ersättning tvingade fram en medling med både förhandlare och jurist.

Vi fick aldrig se kassörens bokföring. Senare framkom det att olika bidrag ”glömts bort”. Inför årsmötet några månader senare stod vår redovisning av konferensen i årsberättelsen. Aminata bestämde sig slutligen för att hoppa av när styrelsen efter NF 2018 drog in alla pengarna för vidare nordiskt samarbete. Hon satt dock kvar fram till årsmötet 2019. Den manlige styrelseledamot som tog över uppdraget fick däremot betalt för sitt jobb. Utan prut.

Slutligen: 

Det finns mer att säga. Om ofullständiga protokoll som inte redovisade diskussioner och beslut. Om styrelsemedlemmar som obetingat och under tystnad röstade för Gert Lundstedts samtliga förslag. Och om en ledarstil som inte skapade sammanhållning utan misstro. 

Vi känner inte Nana, Bella eller Terje, men håller med om att alla som arbetar fackligt har rätt till en bra arbetsmiljö. Medlemmarna förtjänar bättre. 

Aminata Grut & Michael Tapper

 

SVAR FRÅN FRILANS RIKS:

Vi var mycket försiktiga med utgifterna inför den Nordiska konferensen 2018. Den tidigare hade gått med brakförlust och nära på stjälpt Frilans Riks ekonomi.

Det och att det oftast bara var kanske 10-30 svenska frilansar – främst Frilans Riks styrelse – som deltog i dessa arrangemang gjorde att vi bestämde att 2018 års konferens – som vi i det Nordiska samarbetet redan lovat arrangera – skulle bli den sista. Det ställde sig sedan även årsmötet 2019 bakom.

Nu till den lyckade konferensen 2018: I mitten av september genomförde Frilans Riks konferensen Nordic Freelance 2018, på temat ”Hat, hot och digitalt självförsvar”, med 150 deltagare från Danmark, Finland Norge och Sverige.

Det var tredje gången en nordisk konferens organiserades av svenska frilansar. Frilans Riks bidrog med cirka 180 000 kr av sina egna budgeterade medel för att konferensen skulle kunna genomföras.

Kostnaderna blev 549 000, intäkterna 339 000. De största externa intäkterna var ett bidrag på 57 000 kr från Malmö kommun till lokalkostnader, 50 000 kr från Stieg Larssons stiftelse samt 40 000 kr från förbundets överskott från medlemmarnas företagsförsäkringar hos Gefvert. Dessutom gav deltagaravgifterna en intäkt på närmare 180 000 kr.

Utgifterna bestod till största delen av arvoden till föreläsare samt deras resor, festmiddagen på lördagskvällen (som betalades med deltagaravgifterna) samt arbetskostnader för producenterna.

De två som producerade konferensen, Aminata Grut, ledamot i Frilans Riks styrelse och Michael Tapper, tidigare ledamot i styrelsen, har fått ersättning för sammanlagt 215 timmars arbete (Michael 132 timmar, Aminata 83,5 timmar). Övriga styrelsen, inklusive kassören, har redovisat cirka 80 timmars arbete med konferensen. Totalt har cirka 300 timmar arbete ersatts. Aminata Grut var inte nöjd med sin ersättning och kom, efter att hon slutat i styrelsen, in med en begäran om mera pengar. Det fick hon och dessa timmar ingår inte i redovisningen ovan.

Den sammanlagda arbetsinsatsen för att förbereda konferensen och toppmötet, ideellt arbete inräknat, uppgår dock till drygt tre månaders heltidsarbete. Därtill kan läggas allmän styrelsemötestid för beslut kring och planering av konferensen samt styrelseledamöternas ideella arbete under själva konferensen.

Frilans Riks kortfattade utvärdering av arbetet med konferensen är att den blev större än planerat och att det inte är värt så pass mycket arbete. Det finns större frågor som vi måste ta itu med var styrelsen åsikt på årsmötet 2019. Årsmötet ställde sig bakom detta beslut.

Den som vill veta mer kan läsa redovisningen av konferensen i årsmöteshandlingarna från 2019 som finns på Frilans Riks hemsida.

Gert Lundstedt,
ordförande, Frilans Riks

Hasse Hedström
kassör, Frilans Riks

 

REPLIK FRÅN GRUT OCH TAPPER TILL FRILANS RIKS (21/6): 

Aminata Grut om Nordic Freelance 2018: 

Det finns flera fel i det svar vi fått. Bland annat fick jag aldrig betalt för alla timmar jag begärt, inte heller hade jag slutat i styrelsen när tvisten om betalning pågick. 

Bråket startade redan i september 2018, efter avslutad konferens, då styrelsen strök alla mina redovisade timmar och påstod att budgeten för det nordiska samarbetet var slut. Jag valde då att lämna uppdraget i Nordiska kommittén, trots att jag gärna hade fortsatt arbeta med frågorna. En annan ledamot tog årets återstående tre möten – och fick betalt för sina insatser.

I det längsta var jag övertygad om att styrelsen inte förstått hur mycket jag redan hade arbetat som volontär. Totalt lade jag över 280 timmar på de nordiska frågorna under 2018 men begärde bara ersättning för hälften (eftersom Michael och jag visste att budgeten inte skulle räcka till alla timmar). Efter mycket bråk fick jag en ersättning på lite drygt 80 timmar för mitt arbete med både konferens, toppmöte och Nordiska kommittén. Det var 30 timmar mindre än begärt och långt mindre än vad jag dessutom lagt utan att ta betalt, vilket jag förklarade för styrelsen. Men ingen lyssnade. 

Det framgick med all önskvärd tydlighet att alla andra budgetposter betraktades som viktigare. Inga andra styrelseledamöter utom Michael och jag valde att frivilligt avstå från ersättning genom att arbeta ideellt. Ordförande och kassör påstod också, i olika mejl till de inblandade i bråket om ekonomin, att NF2018 hade gått med förlust med än den ena, än den andra summan. Förlustsiffrorna verkade stiga i takt med att bråket eskalerade.

Michael Tapper och Aminata Grut om Nordic Frelance 2018:

Styrelsens redovisning av utfallet från Nordic Freelance 2018 är felaktig.
Enligt våra beräkningar drog konferensen in mer och kostade mindre än vad ordförande och kassör påstår i sin kreativa redovisning.

Styrelsen saknade dessutom kunskap om hur tidskrävande det är att producera en konferens, men ville inte lyssna på oss som hade erfarenhet. Ordförande och kassör ansåg att ersättning för totalt 215 timmar borde räcka och resten av styrelsen höll med.

Frilansen Nina Donner, som producerade NF2017 i Finland, fick ersättning för nära 800 timmar, det vill säga cirka 4,5 månader – kassörens och andra styrelseledamöters arbete ej inräknat. Hon skrev i ett mejl att minimitiden för att planera och genomföra ett arrangemang som Nordic Freelance 2018 borde vara 528 timmar, ungefär tre månaders heltidsarbete. Till det ska läggas den övriga styrelsens arbete. Nina är en erfaren, trovärdig och kunnig person. Så också hennes beräkning. 

Budgeten vi räknade fram innehöll 527 000 kronor för konferens och toppmöte, kostnaderna landade på ca 510 000 kr. 

Frilans Riks bidrog med 180 000 kr, en summa som avsatts årligen enligt tidigare årsmötesbeslut. Gefverts lade till 50 000 kr, varav 10 000 användes för resebidrag till deltagande frilansar. Servicebolaget stod för 12 000 kr på faktura. Stieg H Larssons fond skänkte 50 000 kr, pengar Frilans Riks fick först efter att vi påmint kassören om att rekvirera bidraget. Malmö stad bidrog med 57 000 kr för att täcka lokalhyran på Moriskan, och deltagaravgifterna gav totalt cirka 178 000 kr.

Dessutom minskade kostnaderna genom att Journalisten gav 5000 kr rabatt på en annons, förbundet betalade för namnskyltar och lanyards, Frilans Syd gav oss sitt sektionsbidrag på 10 000 kr, vilket täckte kostnaderna för att bjuda in journalister från Belarus. Danska frilansjournalisterna betalade för en föreläsare, och en slutfaktura prutades ner med 10 000 kr.

Summa summarum: ett överskott på 17 000 kr.

Men vår viktigaste poäng med debattinlägget är att arbetet i styrelsen inte fungerade. Ordförande och kassör var de som i praktiken bestämde, utan öppna, transparenta diskussioner i styrelsen. Det blev särskilt tydligt när det skulle beslutas om hur Frilans Riks pengar skulle fördelas till exempelvis nordiskt samarbete och jämställdhetsarbete.

Apropå det sistnämnda, undrar vi därför slutligen: Hur det har gått med jämställdhetsarbetet de senaste åren?

Aminata Grut och Michael Tapper

 

REPLIKSVAR FRÅN FRILANS RIKS (22/6):

Jo, tack jämställdhetsarbetet i Frilans Riks går bra. Sedan Tapper-Grut lämnade styrelsen har sektionerna utsett jämställdhetsombud som utbildats i relevanta frågor för att kunna tackla problem som berör frilanskollektivet och jämställdhet.

Nu i september till exempel kommer sektionerna och Frilans Riks att utbildas i hur man upptäcker, hanterar och undviker patriarkala strukturer.

Trots att Tapper-Grut ömmar för jämställdheten får frågan bara en rad i repliken. Istället ägnas nittionio procent av artikeln åt sifferexercis om timmar de inte fått betalt för, och kostnader de menar Frilans Riks inte velat stå för. Vi ska inte fylla på med fler siffror, påståenden och polemik. Vi kan bara konstatera att Frilans Riks styrelse i frågan om att arrangera Nordic Freelance 2018 fattade demokratiska budgetbeslut och såg till att ekonomin höll ihop. Att Tapper-Grut tidigt i ett styrelsebeslut fick en budgetram för ett antal seminariepunkter, vilken de sedan vida översteg och krävde betalt för trots att de visste att de gått utanför ramarna. 

Aminata Grut och Michael Tapper drömmer sig bort till Finland där man enligt dem lade ned 4,5 månaders heltidsarbete på att ordna Nordic Freelance 2017. Frilans Riks styrelse skulle varken då eller nu drömma om att använda så mycket tid och pengar för ett event som inte fler än någon procent av medlemmarna besöker.

Nej, då som nu använder vi resurserna till det årsmötet beslutat, nämligen våra prioriterade områden: arvoden, upphovsrätt och rekrytering. Områden som berör alla Frilans Riks medlemmar.

Jo, Nordic Freelance 2018 var lyckat - hade bara fattats annat med så mycket resurser.

Gert Lundstedt
ordförande, Frilans Riks

Hasse Hedström
kassör, Frilans Riks


SLUTREPLIK GRUT & TAPPER (24/6): 

I sitt svar använder ordförande och kassör nu öppet de härskartekniker som fick oss att hoppa av och ge upp om det fackliga arbetet: de försöker förlöjliga, förminska och misstänkliggöra oss som har en avvikande mening och vill ha en öppen diskussion om bland annat ledarskap och hur Frilans Riks resurser ska användas.

Vi önskar dem lycka till med kursen i hur man undviker patriarkala strukturer. Den behövs verkligen.

Vad gäller den nordiska konferensen, som medlemmarna beslutat att vi skulle arrangera, höll den sig inom de beslutade budgetramarna och blev lyckad trots alla försök att vingklippa oss. Vad vi inte visste var att styrelsen också hade beviljat sig själva ersättning för 80 icke budgeterade timmar ur den nordiska kassan. Inte konstigt då att den tog slut. Och inte konstigt att det blev bråk. Det handlade ytterst om vem som ska få betalt för fackligt arbete.

Aminata Grut och Michael Tapper

 

SLUTREPLIK FRILANS RIKS (24/6): 

Nu är det dags att dra streck i denna debatt. Är ju ganska lönlöst att debattera när allt man säger bemöts med ”att man använder härskartekniker och förminskar”.  Några är bittra för att styrelsen inte gav dem bättre betalt för fem år sedan. Ibland gör majoriteten andra prioriteringar. Det får man acceptera i föreningslivet.

Nu tar vi ledigt för midsommar och vi säger slutligen detta: Alla beslut har tagits i god demokratisk ordning. Skriv motioner, föreslå kandidater i Frilans Riks och till sektionernas årsmöten. Det är oftast ett trevligt förtroendeuppdrag. Men inte alltid. Men det får man ta.

Gert Lundstedt
ordförande, Frilans Riks

Hasse Hedström
kassör, Frilans Riks

 

 

Kommentarer

Det finns 10 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Frilansmedlem mån, 2022-06-20 12:12

Utifrån vad som tidigare skrivits i frågan känns det symtptomatiskt att kritiken mot ledarskapet inte bemöts.
Vad säger resten av Frilans Riks styrelse?

Inlagt av 3291a2251307e64... tis, 2022-06-21 19:42

Hej, jag var inte ledamot vid denna tid men är det nu, och enligt min erfarenhet röstar vi om stora ekonomiska beslut. Jag har ibland blivit nedröstad och accepterat det. Jag har förtroende för ordföranden och kassören. /Marja Beckman

Inlagt av Bengt Eriksson ons, 2022-06-22 15:58

Varför svarar enbart ordförande och kassör? Ert eget svar eller står även övriga styrelsen bakom svaret? I så fall, varför anges inte ”för Frilans Riks styrelse” eller något liknande.

Inlagt av Ulrika Walmark tors, 2022-06-23 09:53

Ett av de sjukaste repliksvar jag läst och detta från en ordförande som representerar medlemmar. Om samma bestämmelser hade gällt för repliksvar som för kommentarer hade svaret aldrig fått publiceras. Även jag vill veta vad resten av Frilans Riks styrelse tycker om kritiken mot ledarskapet.

Inlagt av Lasse Edfast tors, 2022-06-23 11:19

Jag satt i styrelsen 2018-2019 och upplevde inte att det fanns något större problem med ledarskapet eller att arbetet i övrigt skulle vara odemokratiskt upplagt. Tvärt om så la vi alla mycket tid på att diskutera frågan om NF, ibland kanske så mycket tid att övrigt styrelsearbete inte hanns med (bara att läsa de ibland överväldigande långa mejlen i frågan översteg vida den tid man rimligen kan ta ut arvode för). Sen fanns det absolut olika uppfattningar om hur mycket resurser som skulle läggas på det här och hur arbetet skulle utföras, och ibland kunde tonen i argumentationen vara alldeles för uppskruvad men det var då från alla håll.
Det kan säkert låta tråkigt att en stor majoritet av styrelsen "kör över" en minoritets vilja och ville begränsa projektet ekonomiskt, men samtidigt så var vi valda av årsmötet för att bla se till att organisationens budget följdes och då hör det till ett demokratiskt arbete att i styrelsen rösta om vissa frågor även om en minoritet då per definition blir överkörd.
För den som önskar så finns dokument att läsa i ämnet där var och en kan bilda sig en egen uppfattning om styrelsearbetet i stort och arbetet med NF i synnerhet. För den som inte nöjer sig med åsikter och uppfattningar finns också ekonomiska redogörelser att ta del av (kanske någon på redaktionen känner sig manad?).

Inlagt av Nana Eshelman H... tors, 2022-06-23 15:02

Hej!
Jag var inte med 2018, och kan inte säga något om hur det gick till när beslut fattades då. Men jag har ju sett årsredovisningen från året och av den framgår det att budgeten hölls. Det året hade Frilans Riks ett överskott på 17000 kronor.

Beträffande jämställdhetsarbetet så behövs det mer än kurser i patriarkala härskartekniker – mångfald och inkludering ska genomsyra verksamheten och evenemangen. Det ska inte behöva vara en kontroversiell fråga 2022.

Under den korta tid jag satt i Frilans Riks styrelse i vår var det inte tal om att ta ekonomiska beslut gällande stora kampanjer som Upphovsrättskvällarna och Arvodeskampanjen. Områdena upphovsrätt och arvoden och villkor utgör 1/4 av Frilans Riks budget 2022. 250000 kronor är inga småpengar. Jag satt, innan jag valdes in i styrelsen, i Arvodesgruppen som jobbar med arvodesfrågor. Där fick vi information från Gert Lundstedt om olika evenemang. Jag utgick från att det var baserat på styrelsebeslut – eftersom inga beslut togs i Arvodesgruppen – men när jag blev styrelsemedlem och fick möjlighet att läsa gamla styrelseprotokoll insåg jag att så inte var fallet.

Marja Beckman, när du skriver att alla stora ekonomiska beslut tas i styrelsen, kan du visa mig styrelseprotokollen där det tas beslut om budget och upplägg för Arvodeslunchen och Upphovsrättskvällarna som har anordnats under senvåren/försommaren? När jag har frågat dig tidigare har du inte kunnat visa några sådana protokoll. Ingen annan i styrelsen har svarat när jag har mejlat i frågan.

Och det är ju inte så konstigt, för det finns inte några. Det sänker Frilans Riks förtroende hos medlemmarna att fortsätta att hävda att protokoll som inte finns, finns. Jag förstår inte varför Gert Lundstedt fortsätter med att fara med osanningar i intervju efter intervju, debattartikel efter debattartikel. Jag förstår inte heller varför ingen annan i styrelsen är rakryggad nog att säga ifrån.

Inlagt av Bertholof Brännström tors, 2022-06-23 16:59

Bra inlägg, Lasse.

Inlagt av Martin Klepke mån, 2022-06-27 19:07

Intressant. Men vilken debattnorm använder Journalisten? Den som inleder debatten och endast denna har rätt till slutreplik, båda har inte rätt till slutreplik, enligt gängse och urgamla debattnormer. Detta blir förvirrat.

Inlagt av 225bb07e736d901... tis, 2022-06-28 14:59

Apropå det här med schyssta arvoden och att begränsa projekt ekonomiskt. Vi som producerade Nordic Freelance 2018 ville betala schyssta arvoden till de frilansar vi anlitade som föreläsare. Vi såg det som självklart att de som föreläste skulle få en dags arvode enligt frilansrekommendationen, samt resa och en natts hotell om de behövde det. Eventet är ju lika mycket ett arbetstillfälle för nordiska frilansar som ett event för medlemmar att inspireras av och vi ville att vi som facklig styrelse skulle föregå med gott exempel som uppdragsgivare. Men detta tvingades vi slåss väldigt hårt för, trots att det ekonomiska utrymmet fanns.

Hade ordförande och kassör fått bestämma hade de medverkande frilansarna erbjudits en mycket låg, eller ingen ersättning alls och flera av föredragen hade strukits, trots att utrymmet alltså fanns. Detta kändes oerhört problematiskt och var oerhört svårt att förstå med tanke på att vi även då arbetade för höjda arvoden till frilansar.

Som producenter uppfattade vi att målet inte var att konferensen skulle gå med vinst utan att resultatet skulle visa plus minus noll. Medlemmarna hade också redan beslutat att Frilans Riks skulle sätta in 180 000 kronor i konferensen (förutom alla andra intäkter i form av bidrag och deltagaravgifter). Detta var alltså ingen förlust utan en på förhand förutsedd utgift. Vår budget utgick också från att hela utrymmet skulle användas.

När ordförande och kassör skriver att budgeten inte höll så glömmer de att tala om att orsaken var att övriga styrelsen, trots att detta inte var budgeterat, hade tagit ut ersättning för 80 arbetstimmar ur den nordiska kassan.

Till syvende och sidst, orsaken till att vi lämnade styrelsen var inte att vi gick miste om arvode. Det var bara den utlösande faktorn. Grundorsaken var att vi upplevde det som oerhört svårt att föra ett demokratiskt och öppet samtal med framför allt ordföranden, som i allians med kassören la fram sina argument på ett sätt som var oerhört svårt att säga emot då ekonomin och bokföringen aldrig redovisades helt öppet utan alltid tillrättalagt.

Aminata Grut

Inlagt av Karin Kämsby tis, 2022-07-05 17:25

Under en period våren 2018 var jag suppleant i Frilans Riks styrelse. Uppdraget gick ut på att följa med i vad som hände i styrelsen via mejl (numera tror jag att ersättare i styrelsen har möjlighet att delta i mötena). Det var inte kul, folk skickade många helt meningslösa mejl, bland annat med förkylningsrecept. Jag hade mycket att göra och det var stressande. Samma vår blev jag sjuk och låg på sjukhus. Efter det avgick jag från Frilans Riks styrelse, tyckte jag gjorde mer nytta i vår egen klubb (numera Södra Norrlands frilanssektion). Min avgång hade ingenting med några härskartekniker att göra. Upplevde inget sånt. Tycker möjligtvis att ordföranden kunde ha sagt åt folk att skärpa sig och låta blir att skicka en massa onödiga mejl som man var tvungen att läsa. Men det kanske hade uppfattats som härskarteknik. På hösten var jag med på Nordic Freelance i Malmö. Det var ok, tråkigt att det är nedlagt, skulle gärna se en fortsättning i nedbantad form.
När det blir sådana här konflikter som den som nu pågår tycker jag att samtliga inblandade ska tänka sig för. Risken är att organisationen blir så skadad att ingen vill fortsätta ta ansvar för den. Då står vi där utan facklig organisation. Min principiella uppfattning om demokratin i Frilans Riks är att Mälardalen tillåtits bli för stora, kanske även Västra och Syd. Mälardalen organiserar inte bara medlemmar i Stockholm utan även de som bor långt därifrån. Det leder till att sektionen får in medlemsavgifter från många medlemmar som överhuvudtaget inte syns till eller deltar i föreningsarbetet samt att styrelsearbetet kan arvoderas. De som arvoderas av sina sektioner kan ägna mer tid åt fackligt arbete än de som inte arvoderas. De som kan ägna mer tid åt fackligt arbete får mer makt. Risken är också att arvodering leder till bråk om pengar och att folk väljer att jobba fackligt för att de får betalt för det. Det här skapar obalans i hela organisationen. Därför tycker jag att Mälardalen snarast ska styckas upp i mindre sektioner.
Karin Kämsby

Journalisten TV

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies