Gå direkt till textinnehållet

Ny lag om medling i upphovsrättstvister

Regeringen föreslår i en proposition en ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen.

Enligt förslaget ska den nya medlingslagen öka rättssäkerheten och förutsebarheten i samband med medling. Handläggningen av ärenden flyttas från regeringen till patent- och marknadsdomstolarna. Enligt den föreslagna lagen ska domstolen också bestämma en tidsgräns för när medlingen senast ska vara avslutad.

Lagen gäller tvister som kan uppstå när avtal av exemplarframställning ingås med svenska radio- och TV-bolag eller avtal om vidaresändning genom kabel med medieföretag som sänder inom EU. Lagen gäller också tvister rörande upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

I propositionen föreslår regeringen också att det inte längre ska ställas något krav på särskilt tillstånd från regeringen för rätten för vissa arkiv och bibliotek att kopiera verk för att bevara dem.

Den nya medlingslagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Fler avsnitt
Fler videos