Gå direkt till textinnehållet

Långdragen debatt om utesluten medlem

Journalistförbundets revisorer ska granska hur SJF handlagt ett ärende om en medlem som uteslutits ur förbundet på grund av bristande betalning av medlemsavgiften. Medlemmen hade överklagat SJFs beslut till kongressen.

Journalistförbundets revisorer ska granska hur SJF handlagt ett ärende om en medlem som uteslutits ur förbundet på grund av bristande betalning av medlemsavgiften. Medlemmen hade överklagat SJFs beslut till kongressen.

Mannen, en frilans som varit medlem i SJF i 20 år, hade trasslig ekonomi och fick svårt att betala avgiften till SJF och till Journalisternas arbetslöshetskassa.

Efter många turer uteslöts han ur både Journalistförbundet och a-kassan.

Annons Annons

Mannen anser att han fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot förbundet. Han hävdar att han inte fått korrekt information om de regler och möjligheter som gäller för att överklaga de båda besluten. Han ville därför att kongressen skulle ändra dem.

I det brev mannen fick om uteslutningen (30 maj 1995) står inte hur han ska bära sig åt för att överklaga. Den uppgiften finns däremot i ett påminnelsebrev som skickades till honom den 10 april 1995.

SJFs styrelse anser att ärendet handlagts korrekt och yrkade att kongressen skulle avslå överklagandet. Förbundets revisor Charlie Nilsson har på eget initiativ granskat fallet utan att komma till någon annan slutsats.

När det gäller a-kassan har kongressen inte mandat att avgöra ärendet. Det har omprövats av a-kassans styrelse som stått fast vid beslutet om uteslutning.

Medlemmen har haft möjlighet att överklaga, först till länsrätten, därefter till kammarrätten och slutligen till regeringsrätten. Han missade att överklaga till länsrätten inom stipulerad tid.

Några av ombuden från Frilans Riks hade engagerat sig i fallet och ville att kongressen skulle bifalla mannens överklagan.

— Här handlar det om dålig kommunikation mellan en medlem och SJF, sade Torbjörn Uhlin. Den här mannen ska inte premieras för att han inte skött sina inbetalningar. Men den förbundsstyrelse som haft ansvaret ska heller inte premieras eftersom ärendet är dåligt skött.

Flera ombud från andra distrikt gick också upp på podiet och talade för medlemmen.

Kongressens beslut blev att medlemmens överklagan skulle avslås samt att de nyvalda revisorerna ska se över hur ärendet handlagts. SJF fick också i uppdrag att se över sina rutiner.

Sammanlagt 20 ombud reserverade sig mot beslutet. 16 av dem ansåg att beredningen av överklagandet har skötts på ett undermåligt sätt.

Reservanterna ansåg att kongressen inte hade någon möjlighet att fatta ett riktigt beslut med det underlag den hade tillgång till.

15 av ombuden (en del personer var de samma som skrivit under den första reservationen) ansåg att SJF kan ha gjort sig skyldig till stadgebrott och/eller undermåliga rutiner i ärendet med allvarliga konsekvenser för en enskild medlem. De anser att medlemmens överklagan skulle ha bifallits.

Fler avsnitt
Fler videos