Svenska och danska journalister mest lika varandra

25 maj, 2021

En ny studie publicerad av Nordicom visar att det finns stora skillnader mellan hur journalister i olika länder uppfattar sina yrkesroller. Även bland de nordiska länderna finns skillnader. Svenska journalister fäster stor vikt vid den bevakande rollen.

Studien Nordic journalists’ conceptual roles and perceived influences som idag publiceras av Nordicom vid Göteborgs universitet bygger på undersökningsdata från Worlds of Journalism Study, som är den största jämförande journaliststudien som någonsin genomförts. Studien omfattar 67 länder runt om i världen, inklusive alla nordiska länder.

I studien undersöker forskare likheter och skillnader i journalisters uppfattning om journalistrollen och olika sorters påverkan på det journalistiska arbetet i de nordiska länderna, och det finns tydliga skillnader.

Danska och svenska journalister är i allmänhet de mest likartade i studien, och utmärker sig genom en stark identifiering med den bevakande journalistrollen. Journalister från Norge och Island uppger sig ha minst erfarenhet av politisk påverkan och skiljer sig därmed från finländska journalister.

Svenska och danska journalister har en likartad syn på yrkesrollen – och lägger stor tyngd på det bevakande uppdraget. Bild: Nordicom

− Danska och svenska journalister anser i högre utsträckning deras bevakande roll gentemot till exempel politiken vara av betydelse, men betonar samtidigt vikten av objektivitet, säger Jan Fredrik Hovden, professor i medievetenskap vid Universitetet i Bergen, i en kommentar.

De huvudsakliga skillnaderna mellan länderna är upplevelsen av yttre påverkan. Svenskarna upplever starkast ekonomisk påverkan på sitt arbete, medan danskarna upplever sig vara mest påverkade av organisatoriska faktorer, som till exempel ett starkt tryck från redaktionerna.

I en europeisk kontext är journalister från de nordiska länderna relativt lika varandra, med jämförelsevis låga nivåer av upplevd politisk och ekonomisk påverkan.

Svenska och danska journalisters syn på yrkesrollen skiljer ut sig jämfört med de övriga 65 länderna i studien. Bild: Nordicom

De viktigaste skillnaderna inom Norden har att göra med hur journalister upplever relationen till politiken, men också hur de ser på det redaktionella oberoendet och yttre påverkan. Norska och isländska journalister tar i högre utsträckning avstånd från politisk påverkan och har en mer marknadsorienterad stil, detta gäller särskilt för isländska journalister. Finländska journalister däremot framstår i högre grad orienterade mot sitt lokalsamhälle, och upplever sig också starkast påverkade från politiskt håll, jämfört med de andra nordiska länderna.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies