Gå direkt till textinnehållet

Därför lämnade vi Frilans Riks styrelse

Av ren facklig solidaritet har vi inte velat gå ut tidigare och berätta varför vi också hoppade av från Frilans Riks styrelse, 2019 respektive 2018. Men nånstans går en gräns för när solidaritet också måste handla om hur de som arbetar fackligt mår och behandlas. Den gränsen tycker vi, Aminata Grut och Michael Tapper, har passerats. Vi vill dela några beskrivningar av hur det fungerade när vi arbetade i styrelsen. (UPPDATERAD MED SVAR,  REPLIKER OCH SLUTREPLIKER.)

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Aminata Grut om Jämställdhetsarbetets död i Frilans Riks:

I februari 2018 valdes jag till ansvarig för jämställdhetsfrågor i styrelsen. Jag skickade då ett mejl till alla frilansfackligt aktiva om att Frilans Riks från 2017 i egenskap av arbetsgivare har krav på sig att utforma en plan mot diskriminering. I mejlet bad jag alla som var intresserade av att delta i ett sånt arbete att höra av sig. 

Gert Lundstedt invände omgående med ett eget mejl. Han förklarade där att styrelsen på nästa möte skulle diskutera både sin roll och kostnaderna för mitt arbete. Under mötet fick Gert stöd av övriga styrelsen för att inte ge mig några ekonomiska resurser. Alls. Därmed dog Frilans Riks jämställdhetsarbete redan innan det ens sett dagens ljus.

Michael Tapper om Nordic Freelance 2018: 

Aminata och jag tog i stället det gemensamma ansvaret för den internationella konferensen Nordic Freelance 2018 i Malmö. Men också det arbetet stötte redan från början på patrull från styrelsen, som helst vill ställa in arrangemanget redan på planeringsstadiet på grund av kostnaderna. Trots att jag sökte och fick anslag till konferensen på drygt hundratusen kronor från Malmö Stad och Stieg Larssons minnesfond fortsatte man att möta vårt arbete med misstro och negativa inspel fram till konferensen i september 2018.

Det dåliga arbetsklimatet bidrog starkt till att jag bestämde mig för att hoppa av styrelsen under våren 2018 för att fortsätta arbetet externt med NF 2018. Aminata blev nu ensam måltavla för olika påhopp. Ett kom i juni när Gert Lundstedt mejlade för att be mig "förbättra samarbetsklimatet" eller helst ta över Aminatas arbetsuppgifter. Det hade jag varken tid, möjlighet eller lust till. Vilket jag också svarade honom. Samt vidarebefordrade mejlväxlingen till Aminata.

Hon blev av förklarliga skäl förbannad och bad om en förklaring, men fick varken en sådan eller någon ursäkt från Gert. Vi båda tyckte det hela var olustigt, särskilt som ordföranden valt att inte agera rakt och ärligt mot den styrelseledamot han hade synpunkter på.

Aminata Grut och Michael Tapper om Nordic Freelance 2018:

Konferensen blev en lyckad affär, både som uppskattat arrangemang av alla gäster och besökare men också ekonomiskt för Frilans Riks. Styrelsen bytte nu ansikte och solade sig i glansen, som om det var de som fixat alltihopa. Samtidigt jobbade vi nästan dygnet runt med allt praktiskt, Aminata som konferencier och Michael bakom kulisserna med transporter och annat.

Efteråt lät det annorlunda trots att vår noggrant förda bokföring visade att NF 2018, med flera hundra tusen i bidrag och intäkter, gått med överskott. Ändå påstod Gert i ett mejl att konferensen gått med 240 000 kronor i förlust, och man ville inte betala oss för alla timmarna vi lagt ner. Konflikten kring budget och ersättning tvingade fram en medling med både förhandlare och jurist.

Vi fick aldrig se kassörens bokföring. Senare framkom det att olika bidrag ”glömts bort”. Inför årsmötet några månader senare stod vår redovisning av konferensen i årsberättelsen. Aminata bestämde sig slutligen för att hoppa av när styrelsen efter NF 2018 drog in alla pengarna för vidare nordiskt samarbete. Hon satt dock kvar fram till årsmötet 2019. Den manlige styrelseledamot som tog över uppdraget fick däremot betalt för sitt jobb. Utan prut.

Slutligen: 

Det finns mer att säga. Om ofullständiga protokoll som inte redovisade diskussioner och beslut. Om styrelsemedlemmar som obetingat och under tystnad röstade för Gert Lundstedts samtliga förslag. Och om en ledarstil som inte skapade sammanhållning utan misstro. 

Vi känner inte Nana, Bella eller Terje, men håller med om att alla som arbetar fackligt har rätt till en bra arbetsmiljö. Medlemmarna förtjänar bättre. 

Aminata Grut & Michael Tapper

 

SVAR FRÅN FRILANS RIKS:

Vi var mycket försiktiga med utgifterna inför den Nordiska konferensen 2018. Den tidigare hade gått med brakförlust och nära på stjälpt Frilans Riks ekonomi.

Det och att det oftast bara var kanske 10-30 svenska frilansar – främst Frilans Riks styrelse – som deltog i dessa arrangemang gjorde att vi bestämde att 2018 års konferens – som vi i det Nordiska samarbetet redan lovat arrangera – skulle bli den sista. Det ställde sig sedan även årsmötet 2019 bakom.

Nu till den lyckade konferensen 2018: I mitten av september genomförde Frilans Riks konferensen Nordic Freelance 2018, på temat ”Hat, hot och digitalt självförsvar”, med 150 deltagare från Danmark, Finland Norge och Sverige.

Det var tredje gången en nordisk konferens organiserades av svenska frilansar. Frilans Riks bidrog med cirka 180 000 kr av sina egna budgeterade medel för att konferensen skulle kunna genomföras.

Kostnaderna blev 549 000, intäkterna 339 000. De största externa intäkterna var ett bidrag på 57 000 kr från Malmö kommun till lokalkostnader, 50 000 kr från Stieg Larssons stiftelse samt 40 000 kr från förbundets överskott från medlemmarnas företagsförsäkringar hos Gefvert. Dessutom gav deltagaravgifterna en intäkt på närmare 180 000 kr.

Utgifterna bestod till största delen av arvoden till föreläsare samt deras resor, festmiddagen på lördagskvällen (som betalades med deltagaravgifterna) samt arbetskostnader för producenterna.

De två som producerade konferensen, Aminata Grut, ledamot i Frilans Riks styrelse och Michael Tapper, tidigare ledamot i styrelsen, har fått ersättning för sammanlagt 215 timmars arbete (Michael 132 timmar, Aminata 83,5 timmar). Övriga styrelsen, inklusive kassören, har redovisat cirka 80 timmars arbete med konferensen. Totalt har cirka 300 timmar arbete ersatts. Aminata Grut var inte nöjd med sin ersättning och kom, efter att hon slutat i styrelsen, in med en begäran om mera pengar. Det fick hon och dessa timmar ingår inte i redovisningen ovan.

Den sammanlagda arbetsinsatsen för att förbereda konferensen och toppmötet, ideellt arbete inräknat, uppgår dock till drygt tre månaders heltidsarbete. Därtill kan läggas allmän styrelsemötestid för beslut kring och planering av konferensen samt styrelseledamöternas ideella arbete under själva konferensen.

Frilans Riks kortfattade utvärdering av arbetet med konferensen är att den blev större än planerat och att det inte är värt så pass mycket arbete. Det finns större frågor som vi måste ta itu med var styrelsen åsikt på årsmötet 2019. Årsmötet ställde sig bakom detta beslut.

Den som vill veta mer kan läsa redovisningen av konferensen i årsmöteshandlingarna från 2019 som finns på Frilans Riks hemsida.

Gert Lundstedt,
ordförande, Frilans Riks

Hasse Hedström
kassör, Frilans Riks

 

REPLIK FRÅN GRUT OCH TAPPER TILL FRILANS RIKS (21/6): 

Aminata Grut om Nordic Freelance 2018: 

Det finns flera fel i det svar vi fått. Bland annat fick jag aldrig betalt för alla timmar jag begärt, inte heller hade jag slutat i styrelsen när tvisten om betalning pågick. 

Bråket startade redan i september 2018, efter avslutad konferens, då styrelsen strök alla mina redovisade timmar och påstod att budgeten för det nordiska samarbetet var slut. Jag valde då att lämna uppdraget i Nordiska kommittén, trots att jag gärna hade fortsatt arbeta med frågorna. En annan ledamot tog årets återstående tre möten – och fick betalt för sina insatser.

I det längsta var jag övertygad om att styrelsen inte förstått hur mycket jag redan hade arbetat som volontär. Totalt lade jag över 280 timmar på de nordiska frågorna under 2018 men begärde bara ersättning för hälften (eftersom Michael och jag visste att budgeten inte skulle räcka till alla timmar). Efter mycket bråk fick jag en ersättning på lite drygt 80 timmar för mitt arbete med både konferens, toppmöte och Nordiska kommittén. Det var 30 timmar mindre än begärt och långt mindre än vad jag dessutom lagt utan att ta betalt, vilket jag förklarade för styrelsen. Men ingen lyssnade. 

Det framgick med all önskvärd tydlighet att alla andra budgetposter betraktades som viktigare. Inga andra styrelseledamöter utom Michael och jag valde att frivilligt avstå från ersättning genom att arbeta ideellt. Ordförande och kassör påstod också, i olika mejl till de inblandade i bråket om ekonomin, att NF2018 hade gått med förlust med än den ena, än den andra summan. Förlustsiffrorna verkade stiga i takt med att bråket eskalerade.

Michael Tapper och Aminata Grut om Nordic Frelance 2018:

Styrelsens redovisning av utfallet från Nordic Freelance 2018 är felaktig.
Enligt våra beräkningar drog konferensen in mer och kostade mindre än vad ordförande och kassör påstår i sin kreativa redovisning.

Styrelsen saknade dessutom kunskap om hur tidskrävande det är att producera en konferens, men ville inte lyssna på oss som hade erfarenhet. Ordförande och kassör ansåg att ersättning för totalt 215 timmar borde räcka och resten av styrelsen höll med.

Frilansen Nina Donner, som producerade NF2017 i Finland, fick ersättning för nära 800 timmar, det vill säga cirka 4,5 månader – kassörens och andra styrelseledamöters arbete ej inräknat. Hon skrev i ett mejl att minimitiden för att planera och genomföra ett arrangemang som Nordic Freelance 2018 borde vara 528 timmar, ungefär tre månaders heltidsarbete. Till det ska läggas den övriga styrelsens arbete. Nina är en erfaren, trovärdig och kunnig person. Så också hennes beräkning. 

Budgeten vi räknade fram innehöll 527 000 kronor för konferens och toppmöte, kostnaderna landade på ca 510 000 kr. 

Frilans Riks bidrog med 180 000 kr, en summa som avsatts årligen enligt tidigare årsmötesbeslut. Gefverts lade till 50 000 kr, varav 10 000 användes för resebidrag till deltagande frilansar. Servicebolaget stod för 12 000 kr på faktura. Stieg H Larssons fond skänkte 50 000 kr, pengar Frilans Riks fick först efter att vi påmint kassören om att rekvirera bidraget. Malmö stad bidrog med 57 000 kr för att täcka lokalhyran på Moriskan, och deltagaravgifterna gav totalt cirka 178 000 kr.

Dessutom minskade kostnaderna genom att Journalisten gav 5000 kr rabatt på en annons, förbundet betalade för namnskyltar och lanyards, Frilans Syd gav oss sitt sektionsbidrag på 10 000 kr, vilket täckte kostnaderna för att bjuda in journalister från Belarus. Danska frilansjournalisterna betalade för en föreläsare, och en slutfaktura prutades ner med 10 000 kr.

Summa summarum: ett överskott på 17 000 kr.

Men vår viktigaste poäng med debattinlägget är att arbetet i styrelsen inte fungerade. Ordförande och kassör var de som i praktiken bestämde, utan öppna, transparenta diskussioner i styrelsen. Det blev särskilt tydligt när det skulle beslutas om hur Frilans Riks pengar skulle fördelas till exempelvis nordiskt samarbete och jämställdhetsarbete.

Apropå det sistnämnda, undrar vi därför slutligen: Hur det har gått med jämställdhetsarbetet de senaste åren?

Aminata Grut och Michael Tapper

 

REPLIKSVAR FRÅN FRILANS RIKS (22/6):

Jo, tack jämställdhetsarbetet i Frilans Riks går bra. Sedan Tapper-Grut lämnade styrelsen har sektionerna utsett jämställdhetsombud som utbildats i relevanta frågor för att kunna tackla problem som berör frilanskollektivet och jämställdhet.

Nu i september till exempel kommer sektionerna och Frilans Riks att utbildas i hur man upptäcker, hanterar och undviker patriarkala strukturer.

Trots att Tapper-Grut ömmar för jämställdheten får frågan bara en rad i repliken. Istället ägnas nittionio procent av artikeln åt sifferexercis om timmar de inte fått betalt för, och kostnader de menar Frilans Riks inte velat stå för. Vi ska inte fylla på med fler siffror, påståenden och polemik. Vi kan bara konstatera att Frilans Riks styrelse i frågan om att arrangera Nordic Freelance 2018 fattade demokratiska budgetbeslut och såg till att ekonomin höll ihop. Att Tapper-Grut tidigt i ett styrelsebeslut fick en budgetram för ett antal seminariepunkter, vilken de sedan vida översteg och krävde betalt för trots att de visste att de gått utanför ramarna. 

Aminata Grut och Michael Tapper drömmer sig bort till Finland där man enligt dem lade ned 4,5 månaders heltidsarbete på att ordna Nordic Freelance 2017. Frilans Riks styrelse skulle varken då eller nu drömma om att använda så mycket tid och pengar för ett event som inte fler än någon procent av medlemmarna besöker.

Nej, då som nu använder vi resurserna till det årsmötet beslutat, nämligen våra prioriterade områden: arvoden, upphovsrätt och rekrytering. Områden som berör alla Frilans Riks medlemmar.

Jo, Nordic Freelance 2018 var lyckat – hade bara fattats annat med så mycket resurser.

Gert Lundstedt
ordförande, Frilans Riks

Hasse Hedström
kassör, Frilans Riks

SLUTREPLIK GRUT & TAPPER (24/6): 

I sitt svar använder ordförande och kassör nu öppet de härskartekniker som fick oss att hoppa av och ge upp om det fackliga arbetet: de försöker förlöjliga, förminska och misstänkliggöra oss som har en avvikande mening och vill ha en öppen diskussion om bland annat ledarskap och hur Frilans Riks resurser ska användas.

Vi önskar dem lycka till med kursen i hur man undviker patriarkala strukturer. Den behövs verkligen.

Vad gäller den nordiska konferensen, som medlemmarna beslutat att vi skulle arrangera, höll den sig inom de beslutade budgetramarna och blev lyckad trots alla försök att vingklippa oss. Vad vi inte visste var att styrelsen också hade beviljat sig själva ersättning för 80 icke budgeterade timmar ur den nordiska kassan. Inte konstigt då att den tog slut. Och inte konstigt att det blev bråk. Det handlade ytterst om vem som ska få betalt för fackligt arbete.

Aminata Grut och Michael Tapper

 

SLUTREPLIK FRILANS RIKS (24/6): 

Nu är det dags att dra streck i denna debatt. Är ju ganska lönlöst att debattera när allt man säger bemöts med ”att man använder härskartekniker och förminskar”.  Några är bittra för att styrelsen inte gav dem bättre betalt för fem år sedan. Ibland gör majoriteten andra prioriteringar. Det får man acceptera i föreningslivet.

Nu tar vi ledigt för midsommar och vi säger slutligen detta: Alla beslut har tagits i god demokratisk ordning. Skriv motioner, föreslå kandidater i Frilans Riks och till sektionernas årsmöten. Det är oftast ett trevligt förtroendeuppdrag. Men inte alltid. Men det får man ta.

Gert Lundstedt
ordförande, Frilans Riks

Hasse Hedström
kassör, Frilans Riks

 

 

Fler avsnitt
Fler videos